ลำดับชั้นข้อมูล

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ลำดับชั้นข้อมูล by Mind Map: ลำดับชั้นข้อมูล

1. บิต

1.1. 1

2. ไบต์

2.1. 5

2.2. A

2.3. B

2.4. จ

2.5. 19874

2.6. 3250422013695

2.7. 21,000

2.8. นายเอก ธณิตชากร

3. เขตข้อมูล

3.1. นักเรียน

3.2. หมู่เลือด

3.3. ครู

3.4. เชื้อชาติ

3.5. สัญชาติ

3.6. ศาสนา

3.7. สีผิว

3.8. วันเกิด

3.9. ชื่อ

3.10. ที่อยู่

3.11. นามสกุล

3.12. เลขบัตรประชาชน

3.13. เบอร์โทรศัพท์

3.14. วิชาที่สอน

3.15. รหัสไปรษณีย์

3.16. สถาบันที่จบ

3.17. ชื่อผู้ปกครอง

3.18. ประวัติ

4. ระเบียน

4.1. วัน เดือน ปี เกิด

5. แฟ้มข้อมูล

5.1. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

5.2. คะแนนวิชาคอมพิวเตอร์

5.3. ประวัติครู

6. ฐานข้อมูล

6.1. โรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ”