โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องกรดจากน้ำผลไม้

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องกรดจากน้ำผลไม้ by Mind Map: โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องกรดจากน้ำผลไม้

1. 4. การออกแบบการทดลอง

1.1. อุปกรณ์

1.1.1. 1. วัสดุ 1.1 น้ำมะนาว 1.2 น้ำสับปะรด 1.3 น้ำส้ม 1.4 เกลือละลายน้ำ 1.5 เหรียญหนึ่งบาท 3 แหรียญ 2. อุปกรณ์ 2.1 มีด 2.2 แก้วขนาดกลาง 3 ใบ 2.3 ชามใบเล็ก 2 ใบ 2.4 ช้อน 2 คัน 2.5 เขียง 2.6 กระดาษลิตมัส

1.2. ขั้นตอนการดำเนินงาน

1.2.1. ขั้นตอนการเตรียมวัสดุ 1.1 นำมะนาว สับปะรดและส้มมาคั้นให้ได้น้ำและกรองเอาตะกอนทิ้ง 1.2 นำเกลือมาละลายน้ำละอาดทิ้งไว้ประมาณ 5 นาที

1.2.2. ขั้นตอนการทดลอง ตอนที่ 1 ศึกษาระดับค่าความเป็นกรดของน้ำผลไม้เมื่อนำมาผสมและเรียงลำดับจากค่ามากไปหาค่าน้อย 1.1 นำมะนาว ส้ม สับปะรด มาคั้นให้ได้น้ำ 1.2 เมื่อได้น้ำผลไม้ทั้ง 3 ชนิด แล้วให้นำมาผสมกันตามสัดส่วนดังนี้ 1.2.1 นำน้ำสับปะรดไปผสมกับน้ำมะนาว ในปริมาณ 1 ช้อนโต๊ะเท่ากัน 1.2.2 นำน้ำส้มไปผสมกับน้ำมะนาว ในปริมาณ 1 ช้อนโต๊ะเท่ากัน 1.2.3 นำน้ำส้มไปผสมกับน้ำสับปะรด ในปริมาณ 1 ช้อนโต๊ะเท่ากัน 1.3 เมื่อนำไปผสมตามสัดส่วนแล้ว คนให้เข้ากันแล้วทดสอบหาระดับค่าความเป็นกรดด้วยกระดาษลิตมัส 1.4 บันทึกผลการทดลองที่ได้ โดยการเรียงลำดับระดับค่าความเป็นกรด จากค่ามากไปหาค่าน้อย ตอนที่ 2 ศึกษาหาความสามารถในการกัดกร่อนและขจัดคราบสกปรกบนเหรียญ เมื่อนำเกลือละลายน้ำผสมลงไป 2.1 ให้นำเกลือละลายน้ำที่ได้ไปผสมกับน้ำผลไม้ในตอนที่1 ในปริมาณ 1 ช้อนโต๊ะ 2.2 คนให้เข้ากัน แล้วนำเหรียญที่มีคราบสกปรกใส่ลงไปในน้ำผลไม้ที่ผสมเกลือละลายน้ำไว้ 2.3 ทิ้งไว้ประมาณ 30 นาที แล้วสังเกตความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 2.4 นำเหรียญออกมาล้างน้ำสะอาด เช็ดให้แห้งนำมาเปรียบเทียบกัน แล้วบันทึกผลการ ทดลองที่เกิดขึ้น

1.3. ผลการทดลอง

1.3.1. ตอนที่ 1 ระดับค่าความเป็นกรดของน้ำผลไม้เมือนำมาผสมกันเรียงลำดับจากค่ามากไปหาค่าน้อยเป็นนดังนี้ น้ำผลไม้ที่นำมาผสมกัน ระดับค่า pH ที่ได้ 1. น้ำมะนาว + น้ำสับปะรด 3.0 2. น้ำมะนาว + น้ำส้ม 4.0 3. น้ำส้ม + น้ำสับปะรด 4.5

1.3.2. ตอนที่ 2 ความสามารถในการกัดกร่อนและขจัดคราบสกปรกบนเหรียญเมื่อนำน้ำน้ำเกลือละลายน้ำผสมลงไป แก้วที่ 1 น้ำส้ม + น้ำมะนาว แก้วที่ 2 น้ำมะนาว + น้ำสับปะรด แก้วที่ 3 น้ำส้ม + น้ำสับปะรด เหรียญหนึ่งบาทที่สกปรกจำนวน 3 เหรียญ เหรียญที่มีสกปรกใส่ในแก้วน้ำผลไม้ผสมเกลือละลายน้ำ เหรียญที่ผ่านการแช่น้ำผลไม้ผสมเกลือละลายน้ำ 30 นาที

2. 5. สรุปผลการทดลอง

2.1. แสดงว่ามื่อนำน้ำมะนาวมาผสมกับน้ำสับปะรดจะพบว่าค่าความเป็นกรดสูงกว่า น้ำมะนาวผสมกับน้ำส้ม และน้ำส้มผสมกับน้ำสับปะรด นอกจากนี้เรายังพบว่าเมื่อนำน้ำผลไม้ที่ได้จากการผสมกันดังกล่าวทั้ง 3 ชนิด มาเติมเกลือละลายน้ำลงไปแล้วนำเหรียญที่มีคราบสกปรกใส่ลงไปตั้งเวลาไว้ประมาณ 30 นาที ภายหลัง 30 นาที นำเหรียญออกมาล้างน้ำสะอาดพบว่าเหรียญที่อยู่ในน้ำผสมไม้ที่มีค่า pH สูงที่สุดมี่ความสะอาดมากที่สุด เพราะกรดที่เข้มข้นจะมีฤทธิ์การกัดกร่อนมากที่สุดตามลำดับความเข้มข้นของกรด

3. 1. ปัญหา

3.1. ประชาชนส่วนใหญ่นิยมดื่มน้ำผลไม้เพื่อคลายร้อยและกระหาย บางครั้งก็นำนำผลไม้มาแปรรูปซึ่งเป็นการถนอมอาหารอีกรูปแบบหนึ่งหรือนำมารับประทานแทนของว่างก็ได้ ดิฉันจึงได้นำข้อมุลเหล่านี้มาคิดว่าว่าเราสามารถนำผลไม้บางชนิดที่มีฤทธิ์ความเป็นกรดมาขจัดคราบสกปรกบนเหรียญได้หรือไม่และถ้าต้องจัดระดับค่าความเป็นกรดเมื่อนำน้ำผลไม้มาผสมกับนั้นจะสามารถเรียงลำดับว่าอับว่าอันไหนมีค่าความเป็นกรดสูงสุดจากข้อสงสัยต่างๆเหล่านี้กลุ่มของดิฉันจึงได้คิดค้นจัดทำโครงงานนี้ขึ้นมา

4. 2. สมมติฐาน

4.1. ตอนที่1 วัตถุดิบที่นำมาทดลอง มื่อนำมาผสมกันจะทำให้ระดับค่าความเป็นกรดเปลี่ยนไป

4.2. ตอนที่2 ระดับค่าความเป็นกรด เมื่อนำเกลือละลายน้ำมาผสมลงไปจะทำให้ความสามารถในการกัดกร่อนและขจัดคราบสกปรกได้ดียิ่งขึ้น

5. 3. ตัวแปร

5.1. ตัวแปรต้น ตอนที่1 น้ำมะนาว น้ำสับปะรด น้ำส้ม ตอนที่2 น้ำมะนาว น้ำสับปะรด น้ำส้ม เกลือละลายน้ำ

5.2. ตัวแปรตาม ระดับค่า ph ที่วัดได้จากการทดลอง

5.3. ตัวแปรควบคุม ตอนที่1 ปริมาณน้ำมะนาว ปริมาณน้ำสับปะรด ปริมาณน้ำส้ม ตอนที่2 ปริมาณน้ำมะนาว ปริมาณน้ำสับปะรด ปริมาณน้ำส้ม ปริมาณเกลือละลายน้ำ