กราฟฟิกเทคโนโลยีสื่อประสม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
กราฟฟิกเทคโนโลยีสื่อประสม by Mind Map: กราฟฟิกเทคโนโลยีสื่อประสม

1. คือ การใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับโปรแกรมประยุกต์ในการสื่อความหมายโดยการผสมผสานสื่อหลายชนิด เช่น ข้อความ กราฟิกภาพเคลื่อนไหว เสียง และวีดิทัศน์ เป็นต้น และ     ถ้าผู้ใช้สามารถควบคุมสื่อให้นำเสนอออกมาตามต้องการได้จะเรียกว่าสื่อประสมเชิงโต้ตอบ การโต้ตอบของผู้ใช้สามารถจะกระทำได้โดยผ่านทางแผงแป้นอักขระ เมาส์ หรือตัวชี้ เป็นต้น

2. การใช้งาน สื่อประสมกำลังได้รับความนิยมมีการพัฒนาและประยุกต์ อย่างกว้างขวางโดยเฉพาะเมื่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงกันได้ ทั่วโลกการส่งกระจายข้อมูลบนเครือข่ายจึงหันมานิยมแบบสื่อประสม ซึ่ง พัฒนามาจากระบบข้อมูลที่เป็นตัวอักษรก่อนต่อมาก็เป็น รูปภาพ เสียง จนถึง วีดิทัศน์

3. ประโยชน์ของสื่อประสม

3.1. เสนอสิ่งเร้าให้กับผู้เรียน ได้แก่ เนื้อหา ภาพนิ่ง คำถาม ภาพเคลื่อนไหว

3.2. นำเสนอข่าวสารในรูปแบบที่ไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับ เช่น บทเรียนมัลติมีเดีย

3.3. สร้างสื่อเพื่อความบันเทิง

3.4. สร้างสื่อโฆษณา หรือประชาสัมพันธ์