Get Started. It's Free
or sign up with your email address
aplikacja by Mind Map: aplikacja

1. Cel

1.1. Stworzenie czasopisma, które w dostępny dla młodych ludzi sposób będzie traktować o sztuce, kulturze, podróżach oraz rozwoju i rodzicielstwie.

1.2. Budowanie przekonania u czytelnika, że jest osobą niesamowitą i może stworzyć wiele (podnoszenie własnej wartości

1.3. Wydanie magazynu w 2 lub 3 wersjach językowych

2. są gdzieś na świecie ludzie podobni do mnie - coś nas łączy, razem współodczuwamy, mamy podobną wrażliwość, chociaż ich nie znam to tworzymy społeczność

3. Kolorystyka

4. Misja

4.1. Edukacja młodych ludzi zainteresowanych w kierunkach artystycznych i kulturalnych

4.2. Szerzenie kultury czytelnictwa w Polsce

4.3. Szerzenie wiedzy na temat pracy z dzieckiem oraz relacji międzyludzkich

4.4. Budowanie wrażliwości na kulturę

4.5. Podnoszenie poziomu wiedzy na temat rodzicielstwa i realacji międzyludzkich

4.6. Rozwój czytelnika oraz jego zainteresowań

4.7. Motywowanie młodych ludzi do działania

4.8. Tworzenie swoistego głodu rozwoju i chęci podróży

5. jednoosobowa działalność gospodarcza

5.1. 20tyś zł na otwarcie działalnosci

5.2. Dotacje UE

5.2.1. Olsztyn

5.2.1.1. 10.3 Rozwój samozatrudnienia w powiatach: olsztyńskim oraz w Olsztynie

5.2.1.1.1. ndywidualne doradztwo w postaci weryfikacji predyspozycji (w tym osobowościowych, poziomu motywacji) do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej; grupowe szkolenia w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej; wsparcie finansowe nie wyższe niż 6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu przyznania wsparcia; wsparcie pomostowe w postaci usług doradczo-szkoleniowych o charakterze specjalistycznym (indywidualnych i grupowych).

5.2.1.1.2. Wszystkie podmioty za wyjątkiem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

5.2.1.1.3. od 28.10.2016 do 18.11.2016

6. Kanały dotarcia

6.1. Klient/Odbiorca

6.1.1. Digital

6.1.1.1. Social

6.1.1.1.1. facebook

6.1.1.1.2. instagram

6.1.1.1.3. tumblr?

6.1.1.2. Blog

6.1.1.3. Reklamy youtube

6.1.1.4. Druk

6.1.1.4.1. magazyn

6.1.1.4.2. Broszury

6.1.1.4.3. Elementy specialne

6.2. Sponsor/reklama

6.2.1. Social

6.2.1.1. Twitter

6.2.2. Networking

6.2.3. Spotkania

7. Finansowanie

7.1. Dotacje Unijne z Fundacji na cele statutowe

7.1.1. Ogólnopolskie

7.1.1.1. 1. Wspólne zachowanie i korzystanie z dziedzictwa naturalnego i kulturowego, Brandenburgia-Polska

7.1.1.1.1. wspólne badania celem dokumentowania, przedstawiania i opracowywania dziedzictwa naturalnego i kulturowego, np. w formie wystaw oraz poprzez cyfryzację;

7.1.1.1.2. do 85% przy minimum 15% wkładu własnego

7.1.1.1.3. Od 27.10.2016 do 13.01.2017

7.1.2. Mazowsze

7.1.2.1. 6.4 Wsparcie przedsiębiorczości, samozatrudnienia oraz tworzenia nowych miejsc pracy, poprzez środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie doradczo-szkoleniowe

7.1.2.1.1. Typ 2 – wsparcie osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w jej zakładaniu i prowadzeniu poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie działalności gospodarczej oraz doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe w okresie do 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej obejmujące: finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie do wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego i/lub szkolenia i doradztwo w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu).

7.1.2.1.2. Typ 2: wszystkie formy prawne zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej (Dz. U. Nr 69, poz. 763, z późn. zm.) – nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów.

7.1.2.1.3. do 85% minimum 15%

7.1.2.1.4. od 2.11.2016 do 14.11.2016

7.1.2.2. 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży / 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) - Wsparcie kształcenia ogólnego oraz wsparcie rozwoju zawodowego nauczycieli

7.1.2.2.1. Na co (m.in.): kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej), tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu, korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz rozwijanie kompetencji informatycznych, indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego.

7.1.2.2.2. wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).

7.1.2.2.3. max 95%  (80% UE i 15% BP 5% włąsny

7.1.2.2.4. 14.11.2016 do 28.11.2016

7.1.3. WAr-maz

7.1.3.1. Elbląg

7.1.3.1.1. 2.2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty ZIT bis Elbląg

7.1.4. Podlaskie

7.1.4.1. 2.3 Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych

7.1.4.1.1. W ramach konkursu mogą być składane projekty realizujące typ projektu nr 1 według SZOOP RPOWP na lata 2014-2020, tj.: Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej obejmujące: indywidualne doradztwo w postaci weryfikacji predyspozycji osób planujących założyć działalność gospodarczą; grupowe szkolenia w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej; dotacje inwestycyjne; wsparcie pomostowe: finansowe przez okres 12 miesięcy (6 m-cy: do wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku ogłoszenia konkursu na niezbędne wydatki związane z prowadzeniem bieżącej działalności gospodarczej – zgodnie z katalogiem wydatków; 6 m-cy: pokrycie opłat publiczno – prawnych), specjalistyczne wsparcie towarzyszące (indywidualne i grupowe doradztwo w zakresie zasad przedsiębiorczości, prowadzenia własnego biznesu, doradztwo inwestycyjne, w zakresie podejmowania/wdrażania działań innowacyjnych);

7.1.4.1.2. wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

7.1.4.1.3. ma 85 minim 5

7.1.4.1.4. od 28.11.2016 do 16.12.2016

7.1.5. Śląsk

7.1.5.1. 11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych / 11.4.3 Kształcenie ustawiczne - konkurs

7.1.5.1.1. szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji w obszarze umiejętności ICT i znajomości języków obcych.

7.1.5.1.2. wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

7.1.5.1.3. Poziom dofinansowania85 proc. Minimalny wkład własny15 proc. Wartość projektu9 936 742,02 PLN - 39 746 968,11 PLN

7.1.5.1.4. 30.11.2016  30.12.2016

7.2. Sponsorzy

7.3. Reklamy

7.4. Barter

7.5. croudfindig

8. Założenia

8.1. Grupa Docelowa

8.1.1. Ogólny zarys grupy docelowej

8.1.1.1. Ludzie młodzi, chcący się rozwijać, mający własny system wartości oparty na rodzinie, dla których sztuka i wrażliwość jest ważnym elementem w życiu. Są osobami młodymi, chcącymi spełniać własne marzenie, a o życiu myślą jak o wspaniałej przygodzie. Chcą budować poważne związki oparte na zaufaniu i bliskiej relacji

8.1.1.2. Ludzie z pasją

8.1.1.3. Aktywni

8.1.1.4. Głównie Kobiety

8.1.2. Grupa wiekowa

8.1.2.1. Ludzie młodzi w wieku od 17 do 29 lat

8.1.2.2. Dorośli w wieku 29-35

8.1.3. Ze względu na wykształcenie

8.1.3.1. Uczniowie szkół ogólnokształcących których profil powiązany jest z elementami artystycznymi, kulturowymi i humanistycznymi

8.1.3.2. Studenci kierunków psychologii, pedagogiki, kierunków artystycznych oraz kierunki humanistyczne, filozoficzne oraz lingwistyczne

8.1.3.3. Osoby pracujące w instytucjach związanych z kulturą, sztuką oraz pedagogiką lub psychologią dziecka, nauczyciele

8.1.3.4. osoby nie pracujące, zainteresowane ww. kwestiami

8.1.4. Ze względu na zainteresowania

8.1.4.1. Sztuka

8.1.4.2. Grafika

8.1.4.3. Rodzicielstwo

8.1.4.4. Podróże

8.1.4.5. Fotografia

8.1.4.6. Relacje międzyludzkie

8.1.4.7. Design

8.1.4.8. Kulinaria

8.1.4.9. Teatr

8.1.4.10. Pedagogika

8.1.4.11. Życie blisko natury

8.1.4.12. Roślinki, ogród

8.1.4.13. Rękodzieło (to się robi modne)

8.2. PRzekaz

8.2.1. Świat jest pełen wspaniałch rzeczy. Wiele z nich jeszcze nie poznaliśmy dlatego warto się w nigo zagłębić. dzięki temu magazynowi czytelnik jest w stanie pobudzić swoją wyobraźnię i rozbudzić dawno zapomniane pragnienia. Uważliwia, otwiera oczy na świat i na innych ludzi.

8.2.2. świat jest piękny! - ten stworzony przez Boga (inni ludzie, natura) i ten tworzony przez ludzi (sztuka, design, związki)

9. Zespół

9.1. Ekipa

9.1.1. Kacper

9.1.1.1. Dział

9.1.1.1.1. Sztuka

9.1.1.1.2. Rodzicielstwo

9.1.1.1.3. Finanse/zarządzanie

9.1.1.2. Obowiązki

9.1.1.2.1. Oprawa graficzna i układ magazynu

9.1.1.2.2. Branding

9.1.1.2.3. Umowy i prezentacje

9.1.1.2.4. Rozliczenia

9.1.1.2.5. List od redaktora??

9.1.1.2.6. Pisanie tekstów o rodzicielstwie (1 tekst/wydanie)

9.1.1.2.7. Zatrudnianie nowych osoób

9.1.1.2.8. Dofinansowania z UE

9.1.1.2.9. Sponsorzy

9.1.1.3. Oczekiwania

9.1.1.3.1. Oczekiwania od reszty zespołu

9.1.1.3.2. Od projektu

9.1.1.4. Obawy

9.1.1.4.1. Brak zaangażowania/szczerości

9.1.1.4.2. Brak finansów na prowadzenie dalszej części projektu

9.1.1.4.3. Nie rentowność

9.1.1.4.4. Lenistwo :P

9.1.2. Karolina

9.1.2.1. Dział

9.1.2.1.1. Reportaż

9.1.2.1.2. Podróże

9.1.2.1.3. Fotografia

9.1.2.2. Obawy

9.1.2.3. Oczekiwania

9.1.2.3.1. od projektu

9.1.2.3.2. od zespołu

9.1.3. Aneta

9.1.3.1. Dział

9.1.3.1.1. Rozwój

9.1.3.1.2. Kobiecość

9.1.3.1.3. Media

9.1.3.2. Obawy

9.1.3.3. Oczekiwania

9.1.3.3.1. od projektu

9.1.3.3.2. od zespołu

9.1.4. Alicja

9.1.4.1. Dział

9.1.4.1.1. Social media

9.1.4.1.2. Tłumaczenia

9.1.4.1.3. ???

9.1.4.2. Obawy

9.1.4.2.1. moje lenistwo

9.1.4.2.2. obawiam się że ze względu na kasę magazyn się odwlecze w czasie

9.1.4.2.3. albo że trzeba będzie zwinąć żagle po pierwszym numerze

9.1.4.2.4. nie chcę sytuacji, w której ze względu na okoliczności miałabym się zajmować czymś, na czym kiepsko się znam

9.1.4.3. Oczekiwania

9.1.4.3.1. od projektu

9.1.4.3.2. od zespołu

9.1.5. ???

9.1.6. Ludzie dorywczo

9.1.6.1. Artyści

9.1.6.2. Wykładowcy

9.1.6.3. konsultanci

9.1.6.4. autorzy tekstów, recenzji

9.2. Rozwój ekipy

9.2.1. Szkolenia

9.2.2. Warsztaty

9.3. Spotkania

9.3.1. Raz na tydzień

9.3.2. Wideo konferencja

9.4. Czas pracy

10. Budowa

10.1. Działy

10.1.1. Człowiek

10.1.1.1. Rodzicielstwo

10.1.1.1.1. Nie jest tak straszie

10.1.1.1.2. Jak być rodzicem

10.1.1.1.3. Pomysły na spędzanie czasu z dzieckiem

10.1.1.1.4. Wydarzenia dla was

10.1.1.2. Kobiecość XXI wieku

10.1.1.2.1. ??? dziewczyny pomocy!

10.1.1.2.2. kminię nad tym od paru lat i nadal nie jestem pewna

10.1.2. Sztuka

10.1.2.1. Design

10.1.2.1.1. Wnętrza

10.1.2.1.2. Ładne rzeczy

10.1.2.2. O sztuce

10.1.2.2.1. Ciekawostki

10.1.2.2.2. O kobiecości w sztuce

10.1.2.2.3. Historia Sztuki? Warto to wiedzieć

10.1.3. Wywiad

10.1.4. Podróże

10.1.4.1. Reportaż

10.1.4.2. Gdzie? I Dlaczego

10.1.4.3. JAK?

10.1.5. Kultura

10.1.5.1. Teatr, bo warto

10.1.5.1.1. według jakiego klucza? wskoczy premiera to piszemy? czy zależnie od tematyki sztuki?

10.1.5.2. Książki? tez warto

10.1.5.2.1. literatura piękna? poezja? rozwój?

10.1.5.3. Muzycznie?

10.1.5.3.1. do tego to trzeba człowieka, który będzie kumał klimat magazynu i jednocześnie dobrze kumał muzykę

10.1.5.4. Kino?

10.1.6. Jedzenie! :D

10.1.6.1. Gdzie warto zjeść :D

10.2. Deign

10.2.1. Styl

10.2.1.1. minimalizm

10.2.1.2. nowoczesnosc

10.2.1.3. duzo przestrzeni

10.2.2. Ukłąd

10.2.2.1. przemyślany :P

10.3. Nazwa!

10.3.1. Nowoczesny

10.3.2. symboliczny

10.3.3. 2 sylabowy?

10.3.4. Skojarzenia

10.3.4.1. kobiecość

10.3.4.2. wolność

10.3.4.3. natura

10.3.4.4. Dzieciństwo

10.3.4.5. Rodzina

10.3.4.6. Przygoda

10.3.4.7. wdzięk

10.3.4.8. piękno

10.3.4.9. prostota

10.4. Języki

10.4.1. Ang

10.4.2. Polski

10.4.3. Hispański

10.5. PYTANIE: magazyn zajmujący się sprawami bieżącymi czy ponadczasowymi? ile w nim przeszłości, ile teraźniejszości, ile przyszłości?

11. Edycja mapy

11.1. Proszę zebyscie uzywali tych znaczków jesli cos edytujecie

11.1.1. Alicja (zmieniłam sobie kolor bo czarny do mnie nie pasował)

11.1.2. Aneta

11.1.3. Karolina

11.2. Dziękuję ;)