แมวไร้ที่อยู่ บริเวณคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
แมวไร้ที่อยู่ บริเวณคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ by Mind Map: แมวไร้ที่อยู่ บริเวณคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

1. สาเหตุของปัญหาสัตว์ไร้ที่อยู่

1.1. ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูสูง ทำให้ถูกนำไปทิ้ง

1.2. แมวไม่ได้คุมกำเนิด

1.3. แมวป่วยค่ารักษาพยาบาลสูง

1.4. เมื่อโตแล้วไม่น่ารักเหมือนตอนเด็ก

2. ปัญหาที่เกิดแก่สัตว์ไร้ที่อยู่

2.1. ไม่ได้รับการรักษาเมื่อเจ็บป่วย

2.2. ไม่ได้รับอาหารที่เพียงพอ ทำให้ผอมซูบ

2.3. เป็นโรคทางผิวหนังเนื่องจากไม่ได้รับการดูแลรักษา

3. แนวทางแก้ไขปัญหา

3.1. จัดตั้งองค์กรเพื่อเข้ามาดูแลโรคติดต่อในสัตว์ไร้ที่อยู่

3.2. คุมกำเนิดให้กับแมวที่ไร้ที่อยู่ โดยการพาแมวไปทำหมัน

3.3. หาเจ้าของหรือบ้านพักพิงให้กับแมวไร้ที่อยู่

4. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

4.1. พระราชบัญญัติ ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557

4.1.1. หมวด 2 องค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ มาตรา11 และมาตรา12

4.1.2. หมวด 3 สถานสงเคราะห์สัตว์ มาตรา 15 ข้อที่ 2

4.1.3. หมวด 6 การจัดสวัสดิภาพสัตว์ มาตรา 23

4.1.4. หมวด 7 พนักงานเจ้าหน้าที่ มาตรา26 และมาตรา 27

5. องค์กรที่ปกป้องสวัสดิภาพสัตว์

5.1. Facebook: ช่วยเหลือหมาแมว หาดใหญ่

5.2. Facebook: Hatyai Help Cats หาบ้านให้แมวจร

6. ปัญหาที่เกิดจากสัตว์ไร้ที่อยู่

6.1. มีประชากรที่มากเกินไปจากการไม่ได้รับการคุมกำเนิด

6.2. เป็นแพร่ระบาดเชื้อโรคต่างๆเช่น โรคพิษสุนัขบ้า

6.3. มีเสียงรบกวน เช่น เสียงแมวกัดกันเพื่อแย่งอาหาร

6.4. สิ่งปฎิกูลจากแมว เช่น อึแมว