Website Thaco Group

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Website Thaco Group by Mind Map: Website Thaco Group

1. Trang chủ

1.1. Tiếng Anh

1.2. Tiếng Việt

2. Giới thiệu

2.1. Giới thiệu tổng quan

2.2. Hình thành và phát triển

2.3. Thành tựu

2.3.1. Thành tựu của công ty

2.3.2. Thành tựu của Chủ tịch

2.4. Hệ giá trị

2.4.1. Tầm nhìn và sứ mệnh

2.4.2. Giá trị cốt lõi

2.4.3. Hệ thống nhận diện

2.5. Tổ chức

2.5.1. Cấu trúc tổ chức

2.5.2. Hội đồng quản trị

2.5.3. Ban lãnh đạo

2.5.4. Các chi nhánh khu vực

2.6. Văn hóa Thaco

2.6.1. Đặc điểm văn hóa

2.6.2. Nguyên tắc 8T

2.6.3. Bài hát Thaco

2.6.4. Văn hóa ứng xử Thaco

2.7. Hệ thống Showroom ô tô

2.8. Thông điệp Chủ tịch

2.9. Thư chúc Tết của Chủ tịch

3. Lĩnh vực hoạt động

3.1. SX & KD xe Du lịch

3.1.1. Xe du lịch KIA

3.1.2. Xe du lịch MAZDA

3.1.3. Xe du lịch Peugeot

3.2. SX & KD xe Thương mại

3.2.1. THACO Bus

3.2.2. THACO Trucks

3.3. Hoạt động Logitics

3.3.1. Vận chuyển & Giao nhận

3.3.2. Cảng và Hậu cần cảng

3.3.3. Kho bãi

3.4. Hạ tầng Khu công nghiệp

3.4.1. Lợi thế của KCN

3.4.2. Chính sách và Ưu đãi đầu tư

4. Quan hệ cổ đông

4.1. Điều lệ & Quy chế

4.2. Công bố thông tin

4.3. Thông tin cổ đông

4.4. Báo cáo thường niên

4.5. Báo cáo tài chính

5. Truyền thông

5.1. Tin tức hoạt động

5.2. Sự kiện

5.3. Hoạt động cộng đồng

5.4. Thông cáo báo chí

6. Tuyển dụng

7. Liên hệ

8. Hệ thống Sites