Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Grondwet by Mind Map: Grondwet

1. Staten-Generaal

1.1. Artikel 51

1.1.1. De Tweede Kamer bestaat uit honderdvijftig leden.

1.1.2. De Eerste Kamer bestaat uit vijfenzeventig leden.

1.2. Artikel 52

1.2.1. De zittingsduur van beide kamers is vier jaren.

1.2.2. Indien voor de provinciale staten bij de wet een andere zittingsduur dan vier jaren wordt vastgesteld, wordt daarbij de zittingsduur van de Eerste Kamer in overeenkomstige zin gewijzigd.

1.3. Artikel 53

1.3.1. De leden van beide kamers worden gekozen op de grondslag van evenredige vertegenwoordiging binnen door de wet te stellen grenzen.

1.3.2. 2 De verkiezingen worden gehouden bij geheime stemming.

2. Regering

2.1. Artikel 24

2.1.1. De Koning, een huwelijk aangaande buiten bij de wet verleende toestemming, doet daardoor afstand van het koningschap.

2.1.2. Gaat iemand die het koningschap van de Koning kan beërven een zodanig huwelijk aan, dan is hij met de uit dit huwelijk geboren kinderen en hun nakomelingen van de erfopvolging uitgesloten.

2.2. Artikel 29

2.2.1. Wanneer uitzonderlijke omstandigheden daartoe nopen, kunnen bij een wet een of meer personen van de erfopvolging worden uitgesloten.

2.2.2. Het voorstel daartoe wordt door of vanwege de Koning ingediend. De Staten-Generaal beraadslagen en besluiten ter zake in verenigde vergadering. Zij kunnen het voorstel alleen aannemen met ten minste twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen.

2.3. Artikel 31

2.3.1. Een benoemde Koning kan krachtens erfopvolging alleen worden opgevolgd door zijn wettige nakomelingen.

2.3.2. De bepalingen omtrent de erfopvolging en het eerste lid van dit artikel zijn van overeenkomstige toepassing op een benoemde opvolger, zolang deze nog geen Koning is.

3. Wetgeving en bestuur

3.1. Artikel 82

3.1.1. Voorstellen van wet kunnen worden ingediend door of vanwege de Koning en door de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

3.1.2. Voorstellen van wet, in te dienen door de Tweede Kamer onderscheidenlijk de verenigde vergadering, worden bij haar door een of meer leden aanhangig gemaakt.

3.2. Artikel 84

3.2.1. Zolang een voorstel van wet, ingediend door of vanwege de Koning, niet door de Tweede Kamer onderscheidenlijk de verenigde vergadering is aangenomen, kan het door haar, op voorstel van een of meer leden, en vanwege de regering worden gewijzigd.

3.2.2. Zolang de Tweede Kamer onderscheidenlijk de verenigde vergadering een door haar in te dienen voorstel van wet niet heeft aangenomen, kan het door haar, op voorstel van een of meer leden, en door het lid of de leden door wie het aanhangig is gemaakt, worden gewijzigd

3.3. Artikel 86

3.3.1. Zolang een voorstel van wet niet door de Staten-Generaal is aangenomen, kan het door of vanwege de indiener worden ingetrokken.

3.3.2. Zolang de Tweede Kamer onderscheidenlijk de verenigde vergadering een door haar in te dienen voorstel van wet niet heeft aangenomen, kan het door het lid of de leden door wie het aanhangig is gemaakt, worden ingetrokken.

4. RechtSpraak

4.1. Artikel 112

4.1.1. Aan de rechterlijke macht is opgedragen de berechting van geschillen over burgerlijke rechten en over schuldvorderingen.

4.1.2. De wet kan de berechting van geschillen die niet uit burgerlijke rechtsbetrekkingen zijn ontstaan, opdragen hetzij aan de rechterlijke macht, hetzij aan gerechten die niet tot de rechterlijke macht behoren. De wet regelt de wijze van behandeling en de gevolgen van de beslissingen.

4.2. Artikel 113

4.2.1. Aan de rechterlijke macht is voorts opgedragen de berechting van strafbare feiten.

4.2.2. uchtrechtspraak door de overheid ingesteld wordt bij de wet geregeld.

4.3. Artikel 116

4.3.1. De wet wijst de gerechten aan die behoren tot de rechterlijke macht

4.3.2. De wet regelt de inrichting, samenstelling en bevoegdheid van de rechterlijke macht.