ปรัชญาการศึกษา (ปฏิรูปนิยม)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ปรัชญาการศึกษา (ปฏิรูปนิยม) by Mind Map: ปรัชญาการศึกษา (ปฏิรูปนิยม)

1. จุดมุ่งหมายทางการศึกษา

1.1. การศึกษาต้องช่วยแก้ปัญหาสังคมที่เป็นอยู่

1.2. การศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาส่งเสริมสังคม

1.3. การศึกษาต้องมุ่งสร้างระเบียบใหม่ของสังคมจากพื้นฐานเดิมที่มีอยู่

1.4. ระเบียบใหม่ที่สร้างรวมทั้งวิธีสร้างต้องอยู่บนพื้นฐานประชาธิปไตย

1.5. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

1.6. วพบ.นพรัตน์วชิระ

1.6.1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพเพื่อตอบสนองระบบสุขภาพของชุมชน

1.6.2. วิจัยสร้างองค์ความรู้พัฒนาการเรียนการสอน บริการวิชาการด้านสุขภาพเพื่อส่งเสริมและชี้นำชุมชนสู่สังคมอุดมปัญญาสุขภาวะ

1.6.3. สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น วิจัยและบริการวิชาการอย่างสร้างสรรค์

2. กระบวนการเรียนการสอน

2.1. เรียนรู้ด้วยการลงมือทำด้วยตนเอง โดยวิธีการต่างๆ

2.1.1. แบบโครงการ

2.1.2. การแก้ปัญหา

2.1.3. ทางวิทยาศาสตร์

2.1.4. ทางประวัติศาสตร์

2.1.5. ทางปรัชญา

2.2. ให้การศึกษาที่รัดกุมและสมบูรณ์

2.3. เน้นการอภิปรายเป็นหลัก

2.4. วพบ.นพรัตน์วชิระ

2.4.1. การจัดการศึกษาพยาบาลเป็นกระบวนการที่มุ่งเน้นนักศึกษาเป็นสำคัญ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ จากสถานการณ์จริง

2.4.2. ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์สื่อสาร และการเทคโนโลยี

2.4.3. ทักษะการปฏิบัติการพยาบาล รวมทั้งตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม

3. สถานศึกษา

3.1. สนใจในใฝ่เรื่องอนาคต นำทางให้ผู้เรียนพบสังคมใหม่

3.2. วางแผนให้กับสังคมใหม่ และทำงาน ร่วมกับสมาชิกอื่น ๆ ในสังคมเพื่อจุดหมายร่วมกัน

3.3. รับฟังความคิดเห็น คนส่วนใหญ่ และนำไปปฏิบัติ

3.4. แก้ปัญหาและสร้างสังคมใหม่ที่มีความเท่าเทียม ความยุติธรรมในสังคม

3.5. วพบ.นพรัตน์วชิระ

3.5.1. มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ ในการจัดการศึกษาพยาบาล และพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ ที่ให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ตอบสนองความต้องการของชุมชน บนความเข้าใจ พหุวัฒนธรรมเพื่อมุ่งสู่อาเซียน

3.5.1.1. สร้างภาคีเครือข่ายเพื่อการพัฒนาประสบการณ์นิสิต โดยชุมชนมีส่วนร่วม

3.5.1.2. พัฒนาบุคลากรด้านสุข ภาพตามความต้องการของชุมชน

3.5.1.3. ให้บริการชุมชนเป้าหมายให้มีความเชื่อมั่น ยอมรับในการส่งเสริมสุขภาพ

3.5.1.4. ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการวิทยาลัย

4. ผู้เรียน

4.1. ตระหนักคุณค่าสังคม

4.2. เรียนรู้การทำงานร่วมกัน

4.3. รู้จักเทคนิคการทำความเข้าใจ และแก้ปัญหา

4.4. ควรทราบข้อมูลอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา

4.5. วพบ.นพรัตน์วชิระ

4.5.1. Service Mild

4.5.2. Analytical Thinking

4.5.3. Participation หรือ Patient Right

5. วิธีสอน

5.1. ศึกษาโดยการค้นคว้าและอภิปรายเป็นหลัก

5.2. ครูกับผู้เรียนทำงานร่วมกัน วางแผน แก้ปัญหา

5.3. วพบ.นพรัตน์วชิระ

5.3.1. ระบบการจัดการศึกษา ให้ได้ผลลัพธ์การผลิตที่มีมาตรฐาน

5.3.2. การจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน

5.3.3. การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย ทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตรและตามอัธยาศัย

6. ความเป็นมา

6.1. ปฏิรูป หมายถึง การบูรณะหรือการสร้าง ขึ้นใหม่

6.2. สาเหตุทำให้เกิดปรัชญานี้

6.2.1. สหรัฐอเมริกาประสบปัญหา

6.2.2. เศรษฐกิจ

6.2.3. ว่างงาน

6.2.4. การขัดแย้งระบบทุน

6.3. ผู้นำของปฏิรูปนิยม

6.3.1. จอห์น ดิวอี้ (John Dewey)

6.3.2. กลุ่มนักคิดแนวหน้า

6.3.3. ที โอดอร์ บราเมลด์

6.3.3.1. ทำให้ปรัชญารู้จักกว้างขวาง

6.3.3.2. บิดาปรัชญาปฏิรูปนิยม

7. แนวคิดพื้นฐาน

7.1. พัฒนามาจากปฏิบัตินิยมกับพิพัฒนาการนิยม

7.2. เน้นเรื่องแรงงาน (หัวใจสังคม)

7.3. เชื่อเรื่องการสร้างระบบสังคมใหม่

7.4. เน้นทำงาน

7.5. เน้นแก้ไขปรับปรุงสภาพสังคม

7.6. เน้นพัฒนาการของบุคคล

8. หลักการสำคัญ

8.1. การศึกษาเป็นการสร้างระเบียบของสังคม

8.2. สังคมใหม่ต้องเป็นสังคมประชาธิปไตย

8.3. สังคมมีส่วนร่วมที่สำคัญของการศึกษา

8.4. ครูเปิดโอกาสเด็กแสดงความคิดเห็นโดยต้องเชื่อและไว้วางใจเด็ก

8.5. จุดหมายเพื่อสองความต้องการทางวัฒธรรม

9. ผู้บริหาร

9.1. ต้องมีความคิดกว้างไกล เป็นนักปฏิรูป ชอบการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และลงมือปฏิบัติเน้นงานในฐานะผู้นำสร้างระเบียบสังคม

9.2. วพบ.นพรัตน์วชิระ

10. ผู้สอน

10.1. ทำให้เห็นถึงความจำเป็นที่ต้องสร้างสรรค์สังคม

10.2. คอยกระตุ้นให้มีส่วนร่วม

10.3. เสียสละอุทิศตนเพื่อสังคม / ผู้นำ

10.4. วพบ.นพรัตน์วชิระ

10.4.1. การเรียนการสอน Tele Education (E-learning)

10.4.2. สนับสนุนและคิดแก้ปัญหา ได้หลากหลายวิธี คิดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ที่ใช้แก้ปัญหาการทำงานให้ดีขึ้น สามารถคิดต่างมุม ที่โดดเด่นเป็นประโยชน์ต่อส่วนร่วม

11. หลักสูตร

11.1. เน้นสังคมเป็นหลัก ผู้เรียนต้องเข้าใจสภาพของสังคมดีพอ และมองเห็นแนวทางในการแก้ปัญหาสังคม

11.2. วพบ.นพรัตน์วชิระ

11.2.1. มุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตพยาบาล ที่มีสำนึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ และแผ่นดินไทย พัฒนาศาสตร์การดูแลสุขภาพเพื่อมวลมนุษย์ มุ่งสะสม สร้างสรรค์ ความรู้ คุณธรรม เพื่อยังความสำเร็จด้วยปัญญาและความสุข