ประเภทของระบบสารสนเทศ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ประเภทของระบบสารสนเทศ by Mind Map: ประเภทของระบบสารสนเทศ

1. ระบบสารสนเทศแบบประมวลรายการ

1.1. หมายถึง ระะบบสารสนเทศที่ใช้การเปลี่ยนข้อมูลดิบ จากการปฏิบัติงานให้อยู่ในรูปเเบบที่เครืองจักรสามารถอ่านได้ เก็บรายละเอียดรายการประมวลผลรายการเเละสั่งพิมพ์รายละเอียดของรายการ

2. ระบบสารสนเทศเพือการจัดการ

2.1. ข้อมูล คือ ค่าความจริงซึ่งแสดงถึงความเป็นจริงที่ปรากฎขึ้น

2.1.1. สารสนเทศ คือ กลุ่มข้อมูลที่ถูกจัดการตามกฎเพื่อให้ข้อมูลเหล่านั้นกิดประโยชน์

2.2. สารสนเทศ คือ กลุ่มข้อมูลที่ถูกจัดตามกฎเพื่อให้ข้อมูลเหล่านั้นเกิดประโยชน์

3. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

3.1. เป็นระบบย่อยหนึ่งในระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการช่วยบริหารในเรื่องการตัดสินใจ เหตุการณ์ หรือ กิจกรรมทางธุรกิจที่ไม่มีโครงสร้างแน่นอน

4. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบกลุ่ม

4.1. เป็นระะบบย่อยเพื่อการจัดการสนับสนุน ตัดสินใจ ช่วยผู้บริหารในเรื่องการตัดสินใจ ในเหตุการณ์หรือกิจกรรมทางธุรกิจที่ไม่มีโครงสรางที่แน่นอน

5. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

5.1. คือ กระบวนการทำงานเกี่ยวกับข้อมูลในพื้นที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยกำหนดข้อมูลโดยบรรยายหรือเชิงลักษณะและสารสนเทศ

6. ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง

6.1. เป็นประเภทหรือส่วนย่อยจากระบบสนับสนุนการตัดสินใจมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกและสนับสนุนข้อมมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูงโดยมีข้อมูลที่มีองค์ประกอบทั้งภายนอกและภายในเกี่ยวข้องกับเป้าหมาย

7. ระบบสำนักงานอัตโนมัติ

7.1. เป็นแนวคิดในการเชื่อมโยงเครือข่ายมาใช้เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ และผนวกด้วยซอฟแวร์สำหรับช่วยงานในสำนักงาน