ประเภทของสารสนเทศ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ประเภทของสารสนเทศ by Mind Map: ประเภทของสารสนเทศ

1. ถูกออกแบบโดยเฉพาะ

2. เป็นความสารถเทียมที่สร้างขึ้นให้สิ่งไม่มีชีวิต มีการพัฒนาโดยส่วนใหญ่จากนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ การกระทำการให้เหตุผล การทำงานของสมอง

3. ระบบสนับสนุนสำนักงาน

4. ระบบสนับสนุกการตัดสินใจแบบกลุ่ม(GDSS)

4.1. ลักษณะ

4.1.1. มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปรับปรุง

4.1.2. เพื่อการแก้ปัญหา

4.1.3. ง่ายต่อการเรียนรู้

4.1.3.1. มีความสามารถในการกระตุ้นให้เกิดกิจกรรม

4.1.4. มีกลไกต่อการที่ให้ผลในเรื่องการปรับแต่ง

5. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS)

5.1. ลักษณะทางภูมิศาสตร์เรียก'ฟีเจอร์'

5.1.1. จุด

5.1.2. เส้น

5.1.3. โพลิกอน

5.2. หน้าที่

5.2.1. การนำเข้าข้อมูล

5.2.2. การปรับแต่งข้อมูล

5.2.3. การบริหารข้อมูล

5.2.4. การเรียกค้นข้อมูล

5.2.5. การนำเสนอข้อมูล

6. ปัญญาประดิษฐ์(AI)

7. ระบบสำนักงานอัตโนมัติ(OAS)

7.1. เป็นระบบออกแบบในการทำงานในสำนักงานให้มีประสิทธิภาพ

7.2. ประกอบด้วย

7.2.1. ระบบจัดเอกสาร

7.2.2. ระบบจัดการด้านข่าวสาร

7.2.3. ระบบประชุมทางไกล

8. ระบบสารสนเทแบบประมวลผลรายการ(TPS)

8.1. ระบบการประมวลผลแบบกลุ่ม

8.2. ระบบการประมวลผลแบบออนไลน์

8.2.1. การประมวลผลเชิงรายการ

8.2.2. การประมวลผลแบบทันที

8.3. หน้าที่

8.3.1. การจัดกลุ่มของข้อมูล

8.3.2. การคิดคำนวณ

8.3.3. การเรียงลำดับข้อมูล

8.3.4. การเก็บ

8.4. คือระบบสารสนเทศที่ใช้ในการเปลี่ยนข้อมูลดิบให้อยู่ในรูปแบบที่เครื่องจักรสามารถอ่านได้

9. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ(MIS)

9.1. สามารถเก็บข้อมูลจากแหล่งต่างๆมาไว้ด้วยกัน

9.2. สามารถทำการประมวลผลอย่างมีประสิทธิภาพ

10. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ(DSS)

10.1. ระดับกลยุทธิ์

10.2. ระดับยุทธวิธี

10.3. ระดับปฏิบัติการ

10.4. อุปกรณ์

10.4.1. อุปกรณ์ประมวล

10.4.2. อุปกรณ์สื่อสาร

10.4.3. อุปกรณ์แสดงผล

11. ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง(EIS)

11.1. ช่วยในการวางแผนกลยุทธิ์

11.2. ช่วยในการติดตามสถานการณ์