ประเภทของระบบสาระสนเทศ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ประเภทของระบบสาระสนเทศ by Mind Map: ประเภทของระบบสาระสนเทศ

1. 7)ปัญญาประดิษฐ์ (AL:Artificial Intelligece)

1.1. หมายถึง ความฉลาดเทียมที่สร้างขึ้นให้สิ่งไม่มีชีวิต ปัญญาประดิษฐ์ เป็นสาขาหนึ่งในด้านวิทยาการคอมพิวเตอรืเเละวิศวกรรมเป็นหลัก

2. 6) ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง (Eis : Excutive information Sysyem)

2.1. หมายถึง ระบบสารสนเทศที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะ เพื่อสอดคล้องกับความต้องการ และความสามารถในการเข้าถึงสารสนเทศ

3. 5.ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS : Geographic InformationSystem)

3.1. หมายถึง กระบวนการทำงานเกี่ยวกับข้อมูลในเชิงพื้นที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้กำหนดข้อมูลและสารสนเทศ

4. 8)ระบบสำนักงานอัตโนมัติ(OAS:office Automation System)

4.1. เป็นระบบสำหรับเชื่อมโยงการทำงานของ เจ้าหน้าที่และผู้บริหารเพื่อใช้ในการสื่อสารข้อมูล

5. 1)ระบบสารสนเทศแบบประมวลรายการ(TPS:Transaction Processing Systems)

5.1. หมายถึง ระบบสารสนเทศที่ใช้ในการเปลี่ยนข้อมูลดิบจาก การปฏิบัติงานให้อยู่ในรูปแบบที่เครื่องจักรสามารถอ่านได้ แบ่งตามวิธีประมวลผลได้แก่ (1)ระบบการประมวลแบบกลุ่ม (2)ระบบการประมวลผลออนไลน์ (2.1) การประมวลผลเชิงรายการ (2.2) การประมวลผลแบบทันที่

6. 2.ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS:Management Informent System)

6.1. หมายถึง ระบบที่ให้สารสนเทศที่ผู้บริหารต้องการเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยจะรวมถึงสารสนเทศภายในและภายนอก แบ่งได้ 4 ประเภท (1)ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและวางแผน (2)ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในส่วนยุทธวิธี (3)ระบบสารสนเทศเพื่อการในกำลังปฏิบัติ (4)ระบบสารสนเทศที่ได้จากการประมวลผล

7. 3.ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (DSS : Decision Support System)

7.1. หมายถึง DSS เป็นซอฟแวร์ช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการ การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการสร้างตัวแบบที่ซับซ้อน ภายใต้ซอฟแวร์เดียวกัน แบ่งเป้น 3 ระดับ   1)ระดับสูง    2)ระดับกลาง      3)ระดับต้น

8. 4)ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (GDSS : Grop Decision Support System)

8.1. เป็นระบบย่อยในระบบสารสนเทศโดยที่ระบบสนับสนุนการตัดสินใจจะช่วยผู้บริหารในเรื่องการตัดสินในเหตุการณ์หรือธุรกิจที่ไม่มีโครงที่ยังแน่นอน