ระบบสารสนเทศ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ระบบสารสนเทศ by Mind Map: ระบบสารสนเทศ

1. 3.ระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบกลุ่ม

1.1. ประโยชน์

1.1.1. 1.ช่วยในการเตรียมความพร้อม

1.1.2. 2.มีหลักฐานการประชุมแน่ชัด

1.1.3. 3.สร้างบรรยากาศในการร่วมมือระหว่างสมาชิก

2. 4.ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

2.1. ประโยชน์

2.1.1. มีส่วนร่วมในการประชุม

2.1.2. สร้างบรรยากาศการร่วมมือ

2.1.3. ผลของการประชุมมีการบันทึกไว้

3. 5.ระบบสารสนดทศภูมิศาสตร์

3.1. ความหมาย

3.1.1. ทำงานเกี่ยวกับข้อมูลในเชิงเกี่ยวกับพื้นที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์

3.2. หน้าที่

3.2.1. -การนำเข้าข้อมูล

3.2.2. -การปรับแต่งข้อมูล

3.2.3. -บริการข้อมูล

4. 6.ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง

4.1. หน้าที่

4.1.1. ช่วยในการควบคุมเชิงกลยุทธ์

4.1.2. ช่วยในการวางแผนกลยุทธ์

4.2. ข้อดี

4.2.1. ง่ายต่อผู้บริหารระดับสูงในการใช้งาน

4.2.2. การใช้ไม่จำเป็นต้องมีความรู้

4.2.3. ทำให้สามารถเข้าในสารสนเทศได้ดีขึ้น

5. 7.ปัญญาประดิษฐ์

5.1. การกระทำคล้ายมนุษย์

5.2. การคิดคล้ายมนุษย์

5.3. คิดอย่างมีเหตุผล

5.4. ทำอย่างมีเหตุผล

6. 8.ระบบสำนักงานอัตโนมัติ

6.1. ระบบสารสนเทศที่ใช้บุคลากรน้อย

6.2. ข้อดี

6.2.1. 1.ประหยัดสถานที่จัดเก็บ

6.2.2. 2.เพิ่มความสะดวกรวดเร็ว

6.3. ข้อเสีย

6.3.1. 1.พัฒนาระบบใช้เวลานาน

6.3.2. 2.ต้องใช้เงินค่อนข้างต่อเนื่อง

7. 1.ระบบสารสนเทศแบบประมวลผล

7.1. ระบบการประมวลผลแบบกลุ่ม

7.2. ระบบการประมวลผลแบบออนไลน์

7.3. หน้าที่

7.3.1. 1.การจัดกลุ่มของข้อมูล

7.3.2. 2.การคิดคำนวณ

7.3.3. 3.การสรุปข้อมูล

8. 2.ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

8.1. ข้อมูล

8.2. สารสนเทศ

8.3. ขบวนการ

8.4. การจัดการ

8.5. ระบบ

8.5.1. 1.ระบบอย่างง่ายและซับซ้อน

8.5.2. 2.ระบบเปิดและปิด

8.5.3. 3.ระบบเคลื่อนที่และคงที่

8.5.4. 4.ระบบปรับเปลี่ยนได้และไม่ได้

8.5.5. 5.ระบบถาวรและชั่วคราว