ประเภทของระบบสารสนเทศ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ประเภทของระบบสารสนเทศ by Mind Map: ประเภทของระบบสารสนเทศ

1. ระบบสารสนเทศแบบประมวลรายการ

1.1. เป็นการนำคอมพิมเตอร์มาใช้ในการจัดการข้อมูลเบื้องต้น เป็นการประมวลข้อมูลที่เป็นการดำเนินงานประจำวันภายในองค์กร

1.2. แบ่งตามวิธีการประมวลผลข้อมูล

1.2.1. ระบบการประมวลผลแบบกลุ่ม

1.2.2. ระบบการประมวลผลแบบออนไลน์

1.2.2.1. การประมวลผลเชิงรายการ

1.2.2.2. การประมวลผลแบบทันที

1.3. หน้าที่ของ TPS

1.3.1. การจัดกลุ่มของข้อมูล

1.3.2. การคิดคำนวณ

1.3.3. การเรียงลำดับข้อมูล

1.3.4. การสรุปข้อมูล

1.3.5. การเก็บบันทึกเหตุการณ์ที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน

2. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

2.1. เป็นระบบที่ช่วยในการเตรียมรายงานเพื่อให้ผู้บริหารต่างๆ ใช้ในการควบคุมการปฏิบัติงาน ผู้บริหารสามารถใช้สารสนเทศที่ได้จัดการกับปัญหาแบบโครงสร้าง

2.2. แบ่งออกเป็น

2.2.1. ระบบสารสนเทศประมวลผลธุรกรรม

2.2.2. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

2.2.3. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

2.2.4. ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง

2.2.5. ระบบสารสนเทศสำนักงาน

2.3. ประโยชน์ของสารสนเทศเพื่อการจัดการ

2.3.1. ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงสารสนเทศสนเทศที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์

2.3.2. ช่วยให้ผู้ใช้ในการกำหนดเป้าหมายกลยุทธ์และการปฏิบัติการ

2.3.3. ช่วยให้ผู้ใช้ในการศึกษาและวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา

2.3.4. ช่วยให้ผู้ใช้ในการตรวจสอบประเมินผลการดำเนินงาน

2.3.5. ช่วยลดค่าใช้จ่าย

3. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

3.1. เป็นระบบที่เป็นการทำงานแบบกึ่งโครงสร้าง มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทำหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกในการจัดรูปแบบข้อมูลการนำมาใช้และการรายงานข้อมูลเพื่อที่จะใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจของผู้บริหารระดับต่างๆ

4. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบกลุ่ม

4.1. องค์ประกอบที่สำคัญ

4.1.1. ฮาร์ดแวร์

4.1.2. ซอฟต์แวร์

4.1.3. ผู้ใช้

4.1.4. กระบวนการ

4.2. ประโยชน์

4.2.1. ช่วยในการเตรียมความพร้อมในการประชุม

4.2.2. สร้างบรรยากาศในการร่วมมือกันระหว่างสมาชิก

4.2.3. มีการจัดลำดับความสำคัญก่อนหลังของปัญหา

4.2.4. มีหลักฐานการประชุมแน่ชัด

5. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

5.1. คือ กระบวนการทำงานเกี่ยวกับข้อมูลในเชิงพื้นที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ที่ใช้กำหนดข้อมูลและสารสนเทศ ที่มีความสัมพันธ์กับตำแหน่งในเชิงพื้นที่

6. ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง

6.1. เป็นประเภทหรือส่วนย่อยจาก ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support Systems)

6.2. จุดประสงค์

6.2.1. เพื่ออำนวยความสะดวกและสนับสนุนข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง โดยเป็นข้อมูลที่มีองค์ประกอบทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายทางกลยุทธ์นโยบาย ยุทธวิธี ปัญหาเฉพาะหน้า และการควบคุม

7. ปัญญาประดิษฐ์

7.1. คือ การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ให้มีพฤติกรรมเหมือนคน โดยเฉพาะความสามารถในการเรียนรู้และความสามารถทางประสาทสัมผัสซึ่งเลียนแบบการเรียนรู้และการตัดสินใจของมนุษย์

8. ระบบสำนักงานอัตโนมัติ

8.1. เป็นระบบสำหรับเชื่อมโยงการทำงานของเจ้าหน้าที่และผู้บริหาร เพื่อใช้ในการสื่อสารข้อมูล

8.2. ประกอบด้วย

8.2.1. ระบบจัดการเอกสาร

8.2.2. ระบบจัดการด้านข่าวสาร

8.2.3. ระบบประชุมทางไกล

8.2.4. ระบบสนับสนุนสำนักงาน

8.3. ประโยชน์

8.3.1. เพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร

8.3.2. เมื่อพบข้อผิดพลาดแก้ไขได้ทันท่วงที

8.3.3. ช่วยให้องค์กรมีความรู้ ความเข้าใจลูกค้า