การบริหารจัดการในชั้นเรียน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การบริหารจัดการในชั้นเรียน by Mind Map: การบริหารจัดการในชั้นเรียน

1. แนวทางปฎิบัติเพื่อปรับพฤติกรรมของเด็กให้มีวินัยในห้องเรียน

1.1. 1. ทำข้อตกลงในการปฏิบัติตนภายในห้องเรียน

1.2. 2. เมื่อมีพฤติกรรมที่เป็นปัญหาศึกษาสาเหตุให้ชัดเจน แล้วช่วยกันคิดหาแนวทางแก้ไข

1.3. 3. ครูเป็นแบบอย่างให้กับเด็ก

1.4. 4. มีความสม่ำเสมอในการปฏิบัติต่อ เด็กทุกคนโดยเท่าเทียมกัน

1.5. 5. ให้เด็กรู้แผนงานในแต่ละวัน แต่ละสัปดาห์

1.6. 6. มีพฤติกรรมเรียกร้องความสนใจจากเด็กตลอดเวลา ครูอาจต้องใช้วิธีการเมินเฉยไม่สนใจ

1.7. 7. สิ่งแวดล้อมที่ดี อบอุ่น

1.8. 8. มีมุมสงบให้เด็กนั่งสงบจิตสงบใจ เมื่อเกิดอารมณ์เสีย ไม่พอใจ

2. การจัดบรรยากาศในห้องเรียน

2.1. เฟอร์นิเจอร์

2.1.1. แบบเธียร์เตอร์

2.1.2. แบบวงกลม

2.1.3. แบบตัว U

2.1.4. แบบสี่เหลี่ยม

2.1.5. แบบตัว V

2.2. วัสดุอุปกรณ์

2.3. ป้ายประกาศ ป้ายนิเทศ

3. การจัดสภาพแวดล้อม

3.1. ความสะอาด ความปลอดภัย

3.2. ความมีอิสระอย่างมีขอบเขตในการเล่น

3.3. ความสะดวกในการทำกิจกรรม

3.4. ความพร้อมของสถานที่

3.5. ความเพียงพอเหมาะสมในเรื่องขนาด น้ำหนัก จำนวน สีของสื่อ และเครื่องเล่น

3.6. บรรยากาศในการเรียนรู้

4. แนวทางการบริหารจัดการในชั้นเรียน

4.1. สภาพแวดล้อม

4.1.1. ภายในห้องเรียน

4.1.1.1. มุมบล็อค

4.1.1.2. มุมบ้าน

4.1.1.3. มุมหนังสือ

4.1.1.4. มุมอื่น ๆ ตามความต้องการ

4.1.2. ภายนอกห้องเรียน

4.2. พื้นที่ประกอบกิจกรรม

4.2.1. พื้นที่อำนวยความสะดวก

4.2.2. พื้นที่กิจกรรมการเคลื่อนไหว

4.2.3. มุมต่าง ๆ

5. ลักษณะวินัยที่ดีในชั้นเรียน

5.1. 1. การกระทำของนักเรียน

5.2. 2. การออกคำสั่ง

5.3. 3. การพิจารณาผู้กระทำผิดวินัย

5.4. 4. ปลูกฝั่งค่านิยมในห้องเรียน