ประเภทของระบบสารสนเทศ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ประเภทของระบบสารสนเทศ by Mind Map: ประเภทของระบบสารสนเทศ

1. ๑.ระบบสารสนเทศแบบประมวลรายการ

1.1. เป็นระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับการบันทึกและประมวล เช่น

1.2. ๑.การซื้อขายสินค้า

1.3. ๒.การบันทึกจำนวนวัสดุคงคลัง

2. ๘.ระบบสำนักงานอัตโนมัติ

2.1. เป็นระบบที่ใช้บุคลากรน้อยที่สุด โดยอาศัยเครื่องมือแบบอัตโนมัติและระบบสื่อสารเชื่อมโยงข่าวสารระหว่างเครื่องมือเหล่านั้นเข้าด้วยกัน

3. ๗.ปัญญาประดิษฐ์

3.1. ระบบที่ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์กลายเป็นผู้ชำนาญการคล้ายกับมนุษย์ เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่ช่วยผู้บริหารแก้ไชปัญหา

4. ๓.ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

4.1. เป็นระบบย่อยหนึ่งในสารสนเทศเพื่อการจัดการ

4.2. อาจจะใช้กับบุคคลเดี่ยวหรือช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเป็นกลุ่ม

5. ๔.ระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบกลุ่ม

5.1. เป็นระบบย่อยหนึ่งในระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการอาจใช้กับบุคคลเดี่ยวหรือช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเป็นกลุ่ม

6. ๕.ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

6.1. กระบวนการทำงานเกี่ยวกับข้อมูลในเชิงพื้นที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ที่ใช้กำหนดข้อมูลและสารสนเทศ

7. ๖.ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง

7.1. เป็นระบบที่สร้างขึ้นเพื่อสนับสนุนสารสนเทศและการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารระดับสูงโดยเฉพาะ ระบบนี้เป็นส่วนหนึ่ีงของ DSS ที่แยกออกมา