ประเภทของระบบสารสนเทศ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ประเภทของระบบสารสนเทศ by Mind Map: ประเภทของระบบสารสนเทศ

1. ระบบการสนับสนุนการตัดสินใจ

1.1. ประโยชน์

1.1.1. ช่วยเตรียมความพร้อม

1.1.2. อำนวยความสะดวกในการสื่อสาร

1.1.3. สร้างบรรยากศในการร่วมมือ

1.1.4. จัดเตรียมข้อมูลการสื่อสาร

1.1.5. ช่วยจัดลำดับความสำคัญ

1.1.6. อำนวยความสะดวกในการจัดเอกสาร

1.1.7. ช่วยประหยัดเวลาในการประชุม

1.2. ส่วนประกอบของGDSS

1.2.1. อุปกรณ์

1.2.2. ชุดคำสั่ง

1.2.3. ระบบจำลอง

1.2.4. บุคลากร

2. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

2.1. รายงานที่จัดทำตามระยะเวลา

2.2. รายงานสรุป

2.3. รายงานที่จัดทำตามเงื่อนไข

2.4. รายงานที่จัดทำตามความต้องการ

3. ระบบสำนักงานอัตโนมัติ

3.1. องค์ประกอบ

3.1.1. ขยายแบบเอกสาร

3.1.2. การจัดเตรียม

3.1.3. การสื่อสาร

3.1.4. การกระจายข่าว

3.1.5. บันทึกเอกสาร

3.1.6. การรับเอกสารและข้อมูล

3.1.7. การจัดเอกสารและข้อมูล

3.2. ประโยชน์

3.2.1. ประหยัดเวลา

3.2.2. ลดต้นทุน

3.2.3. เพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสาร

3.2.4. ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูล

3.2.5. เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

4. ระบบการสนับสนุนแบบกลุ่ม

4.1. ออกแบบไม่มีการกระตัุนให้เกิดต้นทุน

4.2. ต้องง่ายต่อการเรียนรู้

4.3. ระบบสาระสนเทศถูกออกแบบโดยเฉพาะ

4.4. เพื่อปรับปรุงกระบวนการตัดสินใจในกลุ่มประชุม

4.5. มีกลไกในการปรับปรุงข้อบกพร่อง

5. ปัญญาประดิษฐ์

5.1. กระทำอย่างมีเหตุผล

5.2. กระทำคล้ายมนุษย์

5.2.1. สื่อกับมนุษย์ด้วยภาษา

5.2.2. มีประสาทสัมผัสคล้ายมนุษย์

5.2.3. หุ่นยนต์ช่วยงานต่างๆ

5.2.4. ต้องรู้ว่ามนุษย์มีความคิดอย่างไร

5.2.5. ศึกษาการกระทำของมนุษย์

5.3. คิดอย่างมีเหตุผล

6. ระบบสารสนเทศเพื่อผู้รับสาร

6.1. คุณสมบัติ

6.1.1. ความรวดเร็วในการตอบสนอง

6.1.2. ผลลัพท์ที่แสดงจะเป็นตัวอักษร

6.1.3. มีทักษะสูง

6.2. หน้าที่

6.2.1. ช่วยในการควบคุมเชิงกลยุทธ์

6.2.2. ช่วยในการวางแผนเชิงกลยุทธ์

6.2.3. ช่วยในการจัดการ

6.3. ความสามารถ

6.3.1. ช่วยในการจัดการ

6.3.2. เจาะข้อมูล

6.3.3. เข้าถึงหลากหลาย

7. ระบบประมวลผล

7.1. ลักษณะสำคัญ

7.1.1. มีการรับข้อมูล

7.1.2. สามารถเก็บข้อมูล

7.2. วัตถุประสงค์

7.2.1. เมื่อให้หาสารสนเทศได้ตามต้องการ

7.2.2. เพื่อเอื้ออำนวยต่อการปฎิบัติงาน

7.2.3. เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้อง

7.2.4. เพื่อป้อนข้อมูัลเข้าสารสนเทศ

7.3. ระบบประมวลรายการสามารถแบ่งตามประเภทข้อมูล

7.3.1. ระบบการประมวลแบบกลุ่ม

7.3.2. ระบบการประมวลแบบออนไลน์

8. สารสนเทศภูมิศาสตร์

8.1. ลักษณะข้อมูลในสารสนเทศ

8.1.1. ข้อมูลมีความซับซ้อน

8.1.2. การจัดเก็บข้อมูล

8.2. ทำงานอย่างไร

8.2.1. 1. การนำเข้าข้อมูล

8.2.2. 2. การปรับปรุงข้อมูล

8.2.3. 3. การบริหารข้อมูล

8.2.4. 4. การวิเคราะห์ข้อมูล

8.2.5. 5. การนำเสนอข้อมูล