Община Кирково

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Община Кирково by Mind Map: Община Кирково

1. Дълготрайни активи

1.1. придобиване на компютри и хардуер

1.2. придобиване на сгради

1.3. придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения

1.4. придобиване на транспортни средства

1.5. придобиване на стопански инвентар

2. Краткотрайни активи

2.1. предоставени средства по временна финансова помощ

2.2. погашения по дългосрочни заеми от банки в страната

2.3. събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от Европейския съюз

2.4. остатък в левове по сметки от предходния период

2.5. остатък в касата в  левове от предходния период

2.6. наличност в левове по сметки в края на периода

2.7. наличност в касата в левове в края на периода