learning organization  in Hospital

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
learning organization  in Hospital by Mind Map: learning organization  in Hospital

1. การพัฒนากลุ่มการพยาบาลรพ.สุราษฎร์ธานี สู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 2559

1.1. ปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

1.2. ประเมินความเหมาะสมของตัวแบบการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

1.3. เสนอตัวแบบเพื่อการพัฒนากลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

2. การพัฒนาองค์การเพื่อก้าวสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ : กรณีศึกษาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์2559

2.1. เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของบุคลากรเพื่อก้าวสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

2.2. ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาองค์การเพื่อก้าวสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

3. ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหอผู้ป่วย วัฒนธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์กับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ตามการรับรู้ของพยาบาลประจำการโรงพยาบาลสังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ2558

3.1. ศึกษาและหาความสัมพันธ์ของภาวะผู้นา การเปลี่ยน แปลงของหัวหน้าหอผู้ป่ วย วัฒนธรรมองค์การแบบสร้างสรรค์กับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

4. ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของกลุ่มการพยาบาล กับประสิทธิผลของหอผู้ป่วยตามการรับรู้ของพยาบาลประจำการ2556

4.1. เพื่อศึกษาระดับการพัฒนาเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของกลุ่มการพยาบาล

4.2. ศึกษาระดับประสิทธิผลของหอผู้ป่วย

4.3. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของกลุ่มการพยาบาลกับประสิทธิผลของหอผู้ป่วยตามการรับรู้ของพยาบาลประจำการ

4.4. ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

5. ปัจจัยที่เอื้อต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของลูกจ้างโรงพยาบาลนครปฐม2557

5.1. เพื่อศึกษาระดับการรับรู้ที่มีต่อบรรยากาศองค์การของลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในรพ.นครปฐม

5.2. เพื่อศึกษาระดับการรับรู้ที่มีต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ของลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในรพ.นครปฐม

5.3. เพื่อศึกษาปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ที่เอื้อต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ตามการรับรู้ของลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในรพ.นครปฐม

5.4. เพื่อศึกษาปัจจัยทางด้านบรรยากาศองค์การที่เอื้อต่อ การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ตามการรับรู้ของลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในรพ.นครปฐม

6. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพกลุ่มการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด โรงพยาบาลศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2556

6.1. เพื่อศึกษาระดับการเป็นองค์กรแห่งการ เรียนรู้ของกลุ่มการพยาบาลฯ

6.2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วน บุคคลได้แก่ และการเสริมสร้างพลัง อำนาจในงานของหัวหน้ากลุ่มการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด กับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ฯ

6.3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่สามารถร่วมกันทำนาย การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของกลุ่มการพยาบาลฯ

7. การพัฒนารูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี 2559

7.1. ระยะที1 ศึกษาองค์ประกอบและกระบวนการเสริมสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี

7.2. ระยะที 2 เป็นการพัฒนารูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี

8. องค์การแห่งการเรียนรู้ กรณีศึกษา: โรงพยาบาลดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

8.1. เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลมีความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงพยาบาลดอนสักอย่างไร

8.2. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของรงพยาบาลดอนสักมีปัจจัยอะไรบ้าง

9. ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ความสามารถในการทำงานผลการดำเนินงาน ของฝ่ายการพยาบาลตามการรับรู้ชของพยาบาล วิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดสำนัการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

9.1. เพื่อศึกษาผลการดำเนินงานของฝ่ายการพยาบาล และความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

9.2. การพัฒนาเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

9.3. ความสามารถในการทำงาน

10. การพัฒนารูปแบบไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ชองกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลแวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ ขอนแก่น

10.1. ศึกษาสภาพการณ์และความต้องการการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ชองกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลแวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ ขอนแก่น

10.2. .พัฒนารูปแบบสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ชองกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลแวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ ขอนแก่น

10.3. 3.ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ชองกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลแวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ ขอนแก่น