Dự án tìm học viên cho nhà trẻ BenBen

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Dự án tìm học viên cho nhà trẻ BenBen by Mind Map: Dự án tìm học viên cho nhà trẻ BenBen

1. Target

1.1. 28 - 40 tuổi

1.2. Nữ là chính

1.3. Qunan tâm đến nuôi dạy con cái

2. Điểm tiếp xúc khách hàng

2.1. Fanpages

2.1.1. Trực tiếp

2.1.2. Gián tiếp

2.2. Website

2.2.1. Chính thức

2.2.2. Vệ tinh

2.3. Telesale

2.3.1. Kịch bản

2.3.2. Quy trình

2.3.3. Nhân sự

2.4. Email

2.4.1. Kịch bản

2.4.2. Lời chào mời

2.4.3. Giáo trình / nội dung khóa học

3. Content

3.1. Headline

3.1.1. HSSBC

3.2. Body Content

3.2.1. Câu chuyện hấp dẫn

3.2.2. Lợi ích khách hàng

3.2.3. Cảm xúc khách hàng

3.2.4. Nhân - Quả

3.3. Footer

3.3.1. Hotline

3.3.2. Khuyến mãi

3.3.3. Địa chỉ

3.3.4. Link Form đăng ký

4. Nhấn mạnh

4.1. Các ý tưởng nhắm trực tiếp vào giá trị khách hàng

4.1.1. 1.

4.1.2. 2.

4.1.3. 3.

4.2. Concept / Chụp Ảnh

5. Mục tiêu

5.1. 400 Đăng ký / số

5.1.1. 150 người tới

5.1.1.1. 20 người đăng ký chuyên sâu

6. Đối tượng

6.1. Cha / mẹ của con tuổi nhà trẻ

6.2. Tại Hà Nội

6.3. Sở thích / hành vi