แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 6

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 6 by Mind Map: แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 6

1. ลักษณะวินัยที่ดีในชั้นเรียน

1.1. การกระทำของนักเรียนเป็นเพราะความเห็นดีเห็นงามจากการกระทำ มิใช่เพราะความกลัวหรือถูกบังคับ

1.2. การออกคำสั่ง ให้นักเรียนปฏิบัติตามก็ต่อเมื่อได้พิจารณาเห็นว่า เป็นทางเดียวที่จะช่วยให้นักเรียนประพฤติดี และเห็นเป็นวิธีสุดท้าย

1.3. การพิจารณาผู้กระทำผิดวินัยต้องทำเป็นรายบุคคล และเป็นกรณีไป

1.4. การดำเนินกิจกรรมทุกอย่างในห้องเรียน จะต้องมีส่วนสร้างความเจริญไปในแนวทางที่สังคมยอมรับการจัดระเบียบ และกฎต่างๆ