Hệ thống chính trị

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Hệ thống chính trị by Mind Map: Hệ thống chính trị

1. thông tin chung

1.1. Đảng cầm quyền

1.2. Lãnh đạo NN & XH

1.2.1. Lãnh đạo bằng chương ĩnh, chiến lược, định hướng CS, chủ trương

1.2.2. Tuyên truyền, thuyết phục, vận động

1.2.3. Tổ chức, kiểm tra, giám sát, hành động gương mẫu của Đảng viên

1.2.4. Thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ & dảng viên, giới thiệu ĐV vào CQ lãnh đạo hệ thống chính trị

1.2.5. LĐ thông qua tổ chức Đ và DV trong tổ chức CT

1.3. Lãnh đạo đồng thời là bộ phận của hệthoongs CT

1.3.1. gắn bó với ND< tôn trọng, phát huy quyềnl làm chủ, chịu sự giam sát của ND

1.3.2. TC Đảng & ĐV hoat jdodonjg trong khuôn khổ HP, Pluật

2. các thành tố

2.1. Đảng cSVN

2.1.1. Hệ thống tổ chức theo hệ thống TC hành chính

2.1.1.1. Đảng bộ, chi bộ theo cấp HC và nơi có đặc điểm riêng

2.1.1.1.1. TW

2.1.1.2. CQ lãnh đạo Đ các cấp (ĐH, cấp uỷ)

2.1.1.2.1. BCH TW, Bộ Chính trị, BBT

2.1.1.2.2. BCH cấp tỉnh, huyện

2.1.1.2.3. Ban cán sự, đảng đoàn

2.1.1.2.4. CQ chuyên trách tham mưu, giúp việc, đơn vị sự nhiệp của cấp uỷ

2.2. Nhà nước

2.2.1. quyền lực NN thuộc về ND (nền tảng liên minh công - nông - trí)

2.2.2. NN bảo đảm, phát huy quyền làm chủ của ND

2.2.2.1. Công nhận, tôn trọng, bảo về quyền con người, quyền ND

2.2.2.2. thực hiện dân giàu, nước mạnh, dânchur, công bằng, mọi người có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, phát triển toàn diện

2.2.3. NN tổ chức, HĐ theo HP, PL, quản lý XH = HP, PL, thực hiện nguyên tắc tập trugn dân chủ

2.2.4. Quyền lực thống nhất, có sự phân công, phói hợp ,kiểm soát giữa các cơ quan lập - hành - tư pháp

2.2.5. Hệ thống tổ chức của NN

2.2.5.1. QUốc hội

2.2.5.2. Chủ tịch nước

2.2.5.3. CP & các CQ hành chính NN

2.2.5.4. CQ tư pháp

2.3. MTTQ

2.3.1. Liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức CT, CT-XH, cá nhân tiêi biểu

2.3.2. là cơ sở chính trị của chính quyền ND

2.3.3. Đảng vừa là thành viên, vừa lãnh đạo theo phương thức hiệp thương dân chủ, phối hợp và thống nhất hành động

2.3.3.1. Đảng lãnh đạo bằng cương lĩnh, chiến lược, chính sách, chủ trương, cán bộ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện

2.3.3.2. LĐ công tác cán bộ, QL cán bộ, phát huy trách nhiệm tổ chức và người đứng đầu

2.3.3.3. Đảng giới thiệu cán bộ để bổ nhiệm

2.3.4. các TC CT-XH bảo vệ quyền và lợi ích của thành viên hội viên. hoạt động trong khuôn khổ HP,PL