Phân tích số liệu

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Phân tích số liệu by Mind Map: Phân tích số liệu

1. 1. Phân tích mô tả

1.1. Mô tả biến liên tục: n, mean, sd, ...

1.2. Mô tả biến phân nhóm: tỉ lệ, phương sai

1.3. Mô tả kết hợp: biến liên tục ~ biến phân nhóm biến phân nhóm ~ biến phân nhóm

2. 2. Phân tích kiểm định: so sánh, mối liên hệ ...

2.1. 1. Giữa các biến liên tục

2.1.1. 2 biến

2.1.1.1. 1/ Hồi quy tuyến tính đơn giản

2.1.1.2. ???

2.1.2. > 2 biến

2.1.2.1. 1/ Hồi quy tuyến tính đa biến

2.1.2.2. ???

2.2. 2. Giữa các biến phân nhóm

2.2.1. 2 biến

2.2.1.1. Biến nhị phân

2.2.1.1.1. 1/ kiểm tra độc lập bằng X-square

2.2.1.1.2. 2/ So sánh 2 tỉ lệ: bằng prop.test

2.2.1.2. Biến nhiều hơn 2 nhóm

2.2.1.2.1. 1/ Kiểm định độc lập bằng X-square

2.2.1.2.2. ???

2.2.2. > 2 biến

2.2.2.1. ???

2.2.3. để tìm mối liên hệ

2.2.3.1. 1/ biến phụ thuộc phân nhóm và biến độc lập cũng phân nhóm

2.2.3.1.1. hồi quy logistic

2.3. 3. Giữa các biến liên tục và phân nhóm

2.3.1. để so sánh

2.3.1.1. 2/ giữa biến liên tục và biến phân nhóm >2 nhóm

2.3.1.1.1. 1/ phân tích phương sai ANOVA

2.3.1.1.2. 2/ ???

2.3.1.2. 1/ giữa biến liên tục và biến phân nhóm nhị phân (2 nhóm)

2.3.1.2.1. t.test

2.3.1.2.2. wilcoxon's test

2.3.1.2.3. test hoán vị

2.3.1.2.4. ...

2.3.2. để tìm mối liên hệ

2.3.2.1. 1/ biến phân nhóm là biến phụ thuộc. biến liên tục là biến độc lập

2.3.2.1.1. 1/ hồi quy logistic

2.3.2.2. ???