Nội dung chính của lịch sử Thế giới sau năm 1945

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Nội dung chính của lịch sử Thế giới sau năm 1945 by Mind Map: Nội dung chính của lịch sử Thế giới sau năm 1945

1. Các nước chủ nghĩa xã hội

1.1. Từ phạm vi 1 nước -->một hệ thống thế giới mới

1.2. - Trở thành 1 lực lượng hùng mạnh về chính trị, quân sự và kinh tế.

1.2.1. Ảnh hưởng to lớn đến tiến trình phát triển của thế giới

1.3. Phạm phải sai lầm trong đường lối chính sách và sự chống phá của các thế lực đế quốc và phản động

1.3.1. Chế độ XHCN sụp đổ

2. Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc

2.1. Thắng lợi to lớn ở Châu Á, Châu Phi và Mĩ La-tinh tạo nên ý nghĩa lịch sử

2.1.1. Hệ thống thuộc địa và chế độ A-pác-thai sụp đổ

2.1.2. Hơn 100 quốc gia độc lập trẻ tuổi ra đời

2.1.3. Nhiều nước đạt được nhiều thành tựu như TQ, Ấn Độ, ASEAN

3. Các nước tư bản chủ nghĩa

3.1. Phát triển nhanh chóng về kinh tế như Nhật Bản, cộng Hòa Liên bang Đức

3.2. Mĩ- nước tư bản giàu mạnh nhất theo đuổi mưu đồ làm bá chủ TG nhưng thất bại trước VN

3.3. Liên kết kt, sự ra đời của EEC - EU, ASEAN

4. Quan hệ quốc tế

4.1. Sau năm 1945, trật tự TG 2 cực do Xô - Mĩ đứng đầu

4.2. Thế giới chia thành hai phe, đối đầu căng thẳng với đỉnh cao là"Chiến tranh lạnh"

4.3. Hai siêu cường tuyên bố chấm dứt Chiến tranh lạnh(1989)

4.4. Chuyển sang xu thế hòa hoãn và đối thoại

5. Cách mạng Khoa học-kĩ thuật

5.1. Những tiến bộ phi thường và nhiều thành tựu kì diệu --> tăng trưởng kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống con người