EDUCADOR SOCIAL

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
EDUCADOR SOCIAL by Mind Map: EDUCADOR SOCIAL

1. Una mica d'história..

1.1. Carrera recent, any 1991 (abans també n’hi havien, però eren religiosos no provinents de magisteri). Val a destacar les següents dates:

1.2. 1969: creació del Centro de Formación de Educadores Especializados a Barcelona

1.3. 1985: S'inicien els Seminaris Interuniversitaris de Pedagogía Social

1.4. 1987: I Congres de l'Educador Especializat a Pamplona

1.5. 1991: S'aprova la Diplomatura d'Educació Social per parel Consell d'Universidades.

1.6. 1996: 20 d'octubre, creació del primer colegi profesional: Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya, CEESC.

2. Funcions

2.1. Orientatives

2.1.1. Orientar a l'individu necessitat i oferir-li la informació que ell necessite, denant-li consells i fer un seguiment de la seva vida

2.2. Comunitàries

2.2.1. Dur a terme un treball en xarxa

2.2.2. Relació amb altres professionals

2.3. De gestió

2.3.1. Valoració de les necessitats del servei per millorar

2.3.2. Participació en la supervisió dels casos, de la metodologia, i del pla d'intervenció

2.3.3. Participació activa en la formació i reciclatge professional

3. Educació social com a

3.1. Dret de la ciutadania

3.2. Professió de caràcter pedagògic

4. Qui és?

4.1. Professional que treballa educativa i reducativamente en processos d'inadaptació social o de promoció social, utilitzant mètodes pedagògics

5. Es resumeixen en 4: - Detecció i anàlisi de mancances i problemàtiques de les persones. - Intervenció socioeducativa - Derivació coherent - Gestió de la pròpia activitat

5.1. Per a la realització de les seves funcions el Educador Social precisarà de: Un contracte, un equip multidisciplinari, uns destinataris, uns objectius educatius, uns recursos i unes metodologies determinades.

6. Àmbits

6.1. Serveis Socials Bàsics

6.2. Residències assistides gent gran

6.3. Serveis socioeducatius per infants i joves

6.4. Centres de dia ocupacionals inserció discapacitats

6.5. Justícia Juvenil: centres residencials

6.6. Formació amb persones adultes

6.7. Addiccions: centres residencials