ТОПЛИНА

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ТОПЛИНА by Mind Map: ТОПЛИНА

1. Загуба на топлина

1.1. Кога некое топло тело ја оддава топлината тоа се лади а поладното тело кое ја прима топлината се загрева

1.1.1. Пример

1.1.1.1. Кога имаме многу топло јадење тоа за кратко време ја предава топлината на околината т.е јадењето се лади а околината се загрева

1.2. Еве едо видео каде може да се види колку топлина губиме во текот на зимата

2. Изработила

2.1. ТЕОДОРА САЗДОВСКА IX- 3

3. дефиниција

3.1. Топлина е движењето на топлинската енергија од еден предмет со повисока температура на предмет со пониска температура.

3.1.1. Ознака

3.1.1.1. Q

3.1.2. Мерна единица

3.1.2.1. Џул

3.1.2.2. Ознака за мерна единица

3.1.2.2.1. J

4. Начини на пренесување

4.1. Радијација

4.1.1. Енергијата т.е топлината се пренесува со зрачење

4.1.1.1. Пример

4.1.1.1.1. Топлината од сонцето стигнува до земјата по пат на зрачење

4.2. Топлоспроводливост

4.2.1. Енергијата т.е топлината се пренесува од потопло кон постудено тело

4.2.1.1. Пример

4.2.1.1.1. На некоја прачка ако ги прицврстиме клинчињата со помош на восок и почнеме да ја загреваме најпрво ќе падне клинчето што е на почетокот т.е тоа што е најблиску до местото каде се загрева прачката. Потоа со тек на време ќе паѓаат и другите клинчиња по ред. Тоа значи дека топлината се шири.

4.3. Струење

4.3.1. Енергијата т.е топлината се пренесува со движење на гасовите

4.3.1.1. Пример

4.3.1.1.1. Загревањето во домот. Уредот кој ја загрева собата испушта топол воздух кој се качува нагоре и го притиска ладниот воздух и тој паѓа доле и тој се загрева па се искачува нагоре и постојано се случува истиот процес и така се затоплува воздухот во просторијата.