7 bước lập kế hoạch hiệu quả

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
7 bước lập kế hoạch hiệu quả by Mind Map: 7 bước lập kế hoạch hiệu quả

1. Xác lập mục đích, mục tiêu

1.1. Được xác lập dựa trên dữ kiện thực tế

1.2. Xác định mục đích là việc trả lời cho câu hỏi: Ta mong muốn đạt được điều gì?

1.3. Từ mục đích, ta sẽ chia nhỏ nó thành các mục tiêu cụ thể phải đạt được để hoàn thành mục đích đã đề ra.

1.3.1. Có 3 loại mục tiêu: Mục tiêu dài hạn, mục tiêu tức thời và mục tiêu ngắn hạn.

1.3.2. Việc thiết lập và đạt được những mục tiêu hàng ngày, hàng tuần sẽ tạo động lực cho người thực hiện.

2. Hoạch định chiến lược

2.1. Xác định cách thức thực hiện để đạt được mục đích.

2.2. Nếu có người tham gia cùng, hãy để họ cùng tham gia suy nghĩ và đưa ra giải pháp, để giúp họ có quyết tâm, động lực làm việc.

3. Ai sẽ tham gia vào?

3.1. Tìm ra một cá nhân đặc biệt để làm đầu tầu.

3.2. Không chọn người giỏi nhất, mà chọn người thích hợp.

4. Thu thập dữ kiện thực tế

4.1. Dữ kiện thực tế khác với ý kiến. Nó không phải điều ta nghĩ, hy vọng, nghi ngờ, hay phỏng đoán.

4.2. Bước này sẽ làm việc xác định mục tiêu thực tế hơn và đúng hướng hơn.

4.3. Nếu thiếu bước này, kế hoạch sẽ dẫn đến thất bại vì khi xuất hiện dữ kiện mới, làm mục tiêu bị thay đổi.

5. Lên thời gian biểu thực hiện kế hoạch

5.1. Khi nào sẽ thực hiện kế hoạch?

5.2. Chia nhỏ kế hoạch thành từng giai đoạn, với mục tiêu cụ thể và thời gian thực hiện rõ ràng.

5.3. Bước này có ý nghĩa: Chuyển ý định thành cam kết thực hiện.

6. Lập kế hoạch thực hiện kế hoạch

6.1. Lập lại các bước 1, 2, 3.

7. Kiểm soát và lượng giá

7.1. Lên kế hoạch theo dõi và theo sát việc thực hiện kế hoạch, cho tới khi đạt được mục đích.

7.2. Thiếu bước này là nguyên nhân thất bại của nhiều dự án.