ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร by Mind Map: ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร

1. ประโยชน์ของเครืข่ายคอมพิวเตอร์

1.1. แบ่งปันข้อมูลสะดวก

1.2. ข้อมูลถูกต้องและรวดเร็ว

1.3. ประหยัดค่าใช้จ่าย

1.4. สะดวกในการประสานงาน

2. การสื่อสารข้อมูล

2.1. การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อกลาง

2.1.1. ข้อมูล/ข่าวสาร

2.1.2. ผู้ส่ง

2.1.3. ผู้รับ

2.1.4. สื่อกลาง

2.1.5. โพรโทคอล

2.2. สัญญาณที่ใช้ในระบบการสื่อสาร

2.2.1. แอนะล็อก

2.2.1.1. เสียงพูด

2.2.1.2. เสียงดนตรี

2.2.2. ดิจิทัล

2.2.2.1. รหัสเลขฐานสอง

2.3. การถ่ายโอนข้อมูล

2.3.1. แบบขนาน

2.3.1.1. ส่งข้อมูลทีละหลายๆบิต

2.3.2. แบบอนุกรม

2.3.2.1. ส่งข้อมูลทีละบิต

2.4. รูปแบบการรับ-ส่งข้อมูล

2.4.1. สื่อสารทางเดียว

2.4.2. สื่อสารสองทางครึ่งอัตรา

2.4.3. สื่อสารสองทาฝเต็มอัตรา

3. สื่อกลางในการสื่อสารข้อมูล

3.1. สื่อกลางแบบใช้สาย

3.1.1. สายคู่บิดเกลียว

3.1.2. สายโคแอกซ์

3.1.3. สายไฟเบอร์ออปติก

3.2. สื่อกลางแบบไร้สาย

3.2.1. อินฟราเรด

3.2.2. ไมโครเวฟ

3.2.3. คลื่นวิทยุ

3.2.4. ดาวเทียมสื่อสาร

4. เครือข่ายคอมพิวเตอร์

4.1. ประเภทเครือข่าย

4.1.1. เครือข่ายเฉพาะที่ (LAN)

4.1.1.1. เชื่อมโยงอุปกรณ์ในพื้นที่เดียวกันหรือใกล้เคียงกัน

4.1.2. เครือข่ายส่วนบุคคล (PAN)

4.1.2.1. การเชื่อมต่อระยะใกล้

4.1.3. เครือข่ายนครหลวง (MAN)

4.1.3.1. เชื่อมโยงแลนที่อยู่ห่างกัน

4.1.4. เครือข่ายบริเวณกว้าง (WAN)

4.1.4.1. เชื่อมโยงกับเครือข่ายอื่นที่ไกลกันมาก

4.2. ลักษณะเครือข่าย

4.2.1. เครือข่ายแบบรับ-ให้บริการ

4.2.2. เครือข่ายระดับเดียวกัน

4.3. รูปร่างเครือข่าย

4.3.1. เครือข่ายแบบบัส

4.3.2. เครือข่ายแบบวงแหวน

4.3.3. เครือข่ายแบบดาว

4.3.4. เครือข่ายแบบเมช

5. โพรโทคอล

5.1. ข้อตกลงในการสื่อสารข้อมูลระหว่างผูรับกับผู้ส่ง

5.1.1. TCP/IP

5.1.1.1. ใช้ในการสื่อสารระบบอินเทอร์เน็ต

5.1.2. Wi-Fi

5.1.2.1. สื่อกลางในการสื่อสาร

5.1.3. IrDA

5.1.3.1. เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์สื่อสารในระยะใกล้

5.1.4. Bluetooth

5.1.4.1. คล้ายกับแลนไร้สาย

6. อุปกรณ์สื่อสาร

6.1. โมเด็ม

6.1.1. แบบหมุนโทรศัพท์

6.1.2. แบบดิจิทัล

6.2. การ์ดแลน

6.3. ฮับ

6.4. สวิตช์

6.5. เราเตอร์

6.6. จุดเชื่อมต่อแบบไร้สาย