Trường ý niệm cảm xúc

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Trường ý niệm cảm xúc by Mind Map: Trường ý niệm cảm xúc

1. Nghiệm thân

1.1. sinh lý

1.1.1. Cơ thể

1.1.2. tinh thần

1.2. nhận thức

1.2.1. Tính hữu hình

1.2.2. hoạt động của vật thể

1.2.3. Hoạt động của con người

1.3. Văn hóa

1.3.1. Môi trường sống

1.3.2. Hoạt động của con người

2. Thuật nhớ ẩn dụ

2.1. Thuật nhớ 1 ý niệm

2.2. Thuật nhớ 2 ý niệm

2.3. Thuật nhớ 3 ý niệm

2.4. Thuật nhớ 4 ý niệm

2.5. Thuật nhớ 5 ý niệm