Мовний матеріал

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Мовний матеріал by Mind Map: Мовний матеріал

1. Фонетика

1.1. Критерії відбору фонематичного мінімуму

1.1.1. за ступенем труднощів фонетичного явища

1.1.2. за критеріям відповідності потребам спілкування

1.1.3. за критерієм нормативності

1.2. Вимоги до вимови учнів

1.2.1. фонематичність

1.2.2. швидкість

1.3. Принцип апроксимації

1.3.1. Апроксимована вимова — це така вимова, в якій, як і в літературній вимові, відсутні фонологічні помилки, за яких неправильна вимова звуку призводить до спотворення змісту повідомлення, але, на відміну від літературної вимови, допускає фонетичні помилки, тобто такі, що не заважають розуміти зміст усних висловлювань.

1.4. Ознаки схожості/розбіжності іноземної та рідної мови

1.4.1. звуки, максимально наближені до рідної мови за акустичними особливостями та артикуляцією

1.4.2. звуки, які є дуже схожими до рідної мови, але різняться за суттєвими ознаками

1.4.3. звуки, які не мають аналогів у рідній мові за акустичними особливостями

1.5. Фонетичні навички

1.5.1. слухо-вимовні

1.5.2. ритміко-інтонаційні

1.6. Алгоритм уведення нового звуку

1.6.1. Вчитель

1.6.1.1. 1. Презентація звуку у реченні 2. Виокремлення слова з новим звуком з речення 3. Виокремлення нового звуку зі слова (презентація графічної форми звуку на дошці, зразкове промовляння)

1.6.2. Учні

1.6.2.1. 1. Промовляння (пошепки, про себе) нового звуку окремо 2. Промовляння нового звуку вголос, хором 3. Промовляння нового звуку у слові 4. Промовляння нового звуку у реченні 5. Засвоєння звуку шляхом виконання рецептивних, рецептивно-репродуктивних, репродуктивних вправ.

1.7. Система вправ

1.7.1. Вправи на рецепцію звуків

1.7.1.1. Впізнання нового звуку серед інших

1.7.1.1.1. Підніміть руку, якщо почуєте у слові звук [h].

1.7.1.1.2. Полічіть, скільки разів у реченні зустрічався звук [h].

1.7.1.2. Диференціація звуків

1.7.1.2.1. Послухайте пари слів і скажіть, чи однакові в них звуки (учні сталяють +-): thick - this, that - those, thought - thin.

1.7.1.3. Ідентифікація звука

1.7.1.3.1. Послухайте слова зі звуками [h] і [g]. Плесніть у долоні, коли чуєте звук [h] і потупотіть ногами, коли чуєте звук [g].

1.7.2. Вправи на репродукцію звуків

1.7.2.1. Послухайте слова зі звуком [h]. Повторіть їх, звертаючи увагу на цей звук. (Некомунікативна вправа)

1.7.2.2. Послухайте мої твердження. Якщо вони правильні, плесніть в долоні. (Умовно-комунікативна)

2. Лексика

2.1. Слово

2.1.1. Зміст

2.1.2. Форма

2.1.2.1. Звукова

2.1.2.2. Графічна

2.1.2.3. Граматична

2.2. Лексична компетенція

2.2.1. Лексична одиниця

2.2.1.1. Окремі слова

2.2.1.2. Прості усталені словосполучення

2.2.1.3. Клішовані звороти

2.3. Наявний реальний словник

2.3.1. Активний лексичний мінімум

2.3.1.1. Оволодіння усіма його формами

2.3.1.2. Оволодіння усіма його значеннями

2.3.1.3. Оволодіння специфікою його вживання

2.3.2. Пасивний лексичний мінімум

2.3.3. Потенційний словник

2.4. Лексична правильність мовлення

2.4.1. репродуктивні навички

2.4.2. рецептивні навички

2.4.3. навички обгрунтованої здогадки про значення слова

2.4.4. навички користування різними видами словників

2.5. Формування іншомовної лексичної компетентності

2.5.1. Етап ознайомлення

2.5.2. Етап автоматизації

2.5.3. Ситуативне вживання

2.6. Введення і закріплення нової лексичної одиниці

2.6.1. Показ фонетичної сторони

2.6.2. Спосіб семантизації

2.6.2.1. Безперекладний

2.6.2.1.1. Наочна

2.6.2.1.2. Мовна

2.6.2.1.3. Тлумачення значення нових ЛО

2.6.2.2. Перекладний

2.6.2.2.1. Однослівний переклад

2.6.2.2.2. Багатослівний переклад

2.6.2.2.3. Тлумачення значення нових ЛО рідною мовою

2.6.3. Запис ЛО у словники

2.6.4. Максимальна кількість повторень

2.6.5. Виконання тренувальних вправ на закріплення ЛО

2.6.6. Вживання нової ЛО в мовленні

2.7. Система вправ

2.7.1. Умовно-комунікативні

2.7.1.1. Лаконічні відповіді на альтернативні запитання вчителя: T: is an apple a fruit or a vegetable? P: A fruit.

2.7.1.2. Лаконічні відповіді на інші типи запитань: T: What pet do you have? P: A dog.

2.7.1.3. Завершення мовленнєвого зразка: T: On Saturday mornings I usually ... P: ... watch TV.

2.7.2. Рецептивні

2.7.2.1. Групування слів за різними формальними ознаками: verbs: to eat, to draw, to run.

2.7.2.2. Вибір з групи слів, те слово що є зайвим: a carrot, a lemon, a cucumber, a cabbage.

2.7.3. Продуктивні

2.7.3.1. Складання словосполучень з окркмих слів: a piano, to read, a film, to play, to watch, a magazine/ to play a piano, to watch a film, to read a magazine.

2.7.3.2. Називання іншомовного слова за його описом: A very large animal with two long curved teeth, a long nose - an elephant.

2.7.3.3. Називання усіх видових понять при називанні певного поняття: domestic animals - a cat, a dog, a horse.

2.7.4. Рецептивно-репродуктивні

2.7.4.1. Визначення значення незнайомих складних слів за їхніми компонентами: a snowball, a snowman.

2.7.4.2. Визначення значення незнайомих слів, утворених за конверсією: to drink - пити/ a drink - напій, water - вода/ to water- поливати.

3. Граматика

3.1. Граматична правильність мовлення

3.1.1. репродуктивні навички

3.1.2. рецептивні навички

3.2. Граматичний мінімум

3.2.1. активний

3.2.2. пасивний

3.3. Процес формування в учнів іншомовної граматичної компетенції

3.3.1. Етап ознайомлення

3.3.2. Етап автоматизації

3.3.3. Ситуативне вживання засвоєних граматичних структур

3.4. Підходи до навчання іншомовного граматичного матеріалу

3.4.1. Імпліцитний

3.4.1.1. Структурний метод

3.4.1.2. Комунікативний метод

3.4.2. Експліцитний

3.4.2.1. Індуктивний метод

3.4.2.2. Дедуктивний метод

3.5. Вимоги при доборі граматичних іншомовних вправ:

3.5.1. - введенню нового граматичного матеріалу має передувати повторення раніше засвоєного; - вправи повинні містити лише одне нове граматичне явище і мають бути побудовані на знайомому учням лексичному матеріалі; - вправи повинні містити прості наочні зразки, що дають молодшим учням змогу зрозуміти, що саме і як треба робити при виконанні завдання; - уникати механічних прийомів засвоєння нового граматичного явища, віддаючи перевагу творчим вправам, що містять мовленнєві та проблемні завдання.

3.6. Система вправ

3.6.1. Передмовленнєві вправи

3.6.1.1. Імітація мовленнєвого зразка (учні вголос повторюють за вчителем)

3.6.1.2. Підставка у мовний зразок: T: Yana has eaten apple. P: Yana has eaten bananas/

3.6.1.3. Завершення мовного зразка: T: Yana likes... P: ... swiming.

3.6.1.4. Відповіді на різні типи запитань: T: Yana where do yo live? P: I live in Brovary.

3.6.1.5. Заміна виділених слів у реченні синонімами: Dima likes reading/ - Dima hates reading.

3.6.2. Мовленнєві вправи

3.6.2.1. Опис ляльки/персонажа та ін.

3.6.2.2. Опис предмета.

3.6.2.3. Опис ситуації за картиною

3.6.2.4. Переказ змісту прослуханого тексту

3.6.2.5. Складання діалогу з запропонованої ситуації