บทที่ 1 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
บทที่ 1 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร by Mind Map: บทที่ 1 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

1. ความหมายของการสื่อสาร

1.1. กระบวนการในการถ่ายทอดข้อมูล ข่าวสารหรือความรู้สึกนึกคิด จากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร

2. วัตถุประสงค์ของการสื่อสาร

2.1. 1. วัตถุประสงค์ของการส่งสาร

2.1.1. 1.1เพื่อแจ้งให้ทราบ (Inform)

2.1.2. 1..เพื่อสอนหรือให้การศึกษา (Teach or Educate)

2.1.3. 1.3เพื่อสร้างความพอใจหรือให้ความบันเทิง (Please or Entertain)

2.1.4. 1.4เพื่อเสนอหรือชักจูงใจ (Propose or Persuade)

2.1.5. 1.5 เพื่อสอบถามหรือขอความช่วยเหลือ (Inquire or Ask help)

2.1.6. 1.6 เพื่อรักษาสัมพันธไมตรีทางสังคม ( keep social relationship)

2.2. 2. วัตถุประสงค์ของการรับสาร

2.2.1. 2.1.เพื่อรับทราบ (Understand)

2.2.2. 2.2เพื่อเรียนรู้ (Learn)

2.2.3. 2.3เพื่อหาความพอใจ (Enjoy)

2.2.4. 2.4เพื่อกระทำหรือตัดสินใจ (Dispose or Decide)

3. องค์ประกอบของการสื่อสาร

3.1. 1. ผู้ส่งสาร Sender

3.2. 2. ผู้รับสาร Receiver

3.3. 3. สาร Message

3.3.1. 3.1รหัสของสาร (Message Codes)

3.3.2. 3.2เนื้อหาของสาร (Message Content)

3.3.3. 3.3การจัดสาร (Message Treatment)

3.4. 4. สื่อ Media or Channel

3.5. 5. ผลของการสื่อสาร Feedback

4. ความสำคัญของภาษา

4.1. เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ การพัฒนาความคิด การประกอบอาชีพ การถ่ายทอดวัฒนธรรม ความเชื่อ คติธรรม จากคน รุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่ง และยังเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาต

5. ประเภทของการสื่อสาร

5.1. 1. แบ่งโดยใช้จำนวนผู้สื่อสารเป็นเกณฑ์

5.1.1. 1.1 การสื่อสารภายในบุคคล (Intrapersonal Communication)

5.1.2. 1.2. การสื่อสารระหว่างบุคคล (Interpersonal Communication)

5.1.3. 1.3. การสื่อสารกลุ่มใหญ่ (Large Group Communication)

5.2. 2.แบ่งโดยตัวบุคคล หรือกลุ่มบุคคลเป็นหลัก

5.2.1. 2.1 การสื่อสารภายในบุคคล (Intrapersonal Communication)

5.2.2. 2.2 การสื่อสารระหว่างบุคคล (Interpersonal Communication)

5.2.3. 2.3 การสื่อสารเป็นกลุ่ม (Group Communication)

5.2.4. 2.4 การสื่อสารในที่สาธารณะ (Public Communication)

5.2.5. 2.5 การสื่อสารในองค์กร (Organization Communication)

5.2.6. 2.6 การสื่อสารมวลชน (Mass Communication)

5.2.7. 2.7 การสื่อสารระหว่างบุคคลที่แตกต่าง (Personal Different Communication)

6. อุปสรรคของการสื่อสาร

6.1. 1. อุปสรรคที่ผู้ส่งและผู้รับสาร

6.1.1. 1.1 ขาดความรู้

6.1.2. 1.2 ผู้ส่งและผู้รับสาร มีทัศนคติไม่ดีต่อผู้รับและผู้ส่งสาร

6.1.3. 1.3 ความไม่พร้อม

6.1.4. 1.4 การตั้งความคาดหวัง

6.2. 2.อุปสรรคที่สาร

6.2.1. 2.1 สารที่ขัดต่อความคิด ความเชื่อ ค่านิยม ของผู้รับสาร

6.2.2. 2.2 สารที่มีเนื้อหาซับซ้อน

6.2.3. 2.3 สารที่ขาดระเบียบ

6.2.4. 2.4 สารที่มีความสดใหม

6.2.5. 2.5 สารที่ซ้ำซากจำเจ

6.3. 3. อุปสรรคที่สื่อ

6.3.1. 3.1 ใช้สื่อให้ถูกต้องตามกาลเทศะ

6.3.2. 3.2 เลือกใช้สื่อให้เหมาะกับกิจกรรม