เรื่อง เห็นแก่ลูก

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
เรื่อง เห็นแก่ลูก by Mind Map: เรื่อง เห็นแก่ลูก

1. บทละครพูด

2. วิเคราะห์ตัวละคร

3. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงใช้นามแฝงว่าพระขรรค์เพชร พระองค์ทรงผูกเรื่องและทรงเรียบเรียงเอง เรื่องเห็นแก่ลูกแต่งเป็นบทละครพูด เป็นเรื่องขนาดสั้น มี 1 องค์

4. มีพระราชนิพนธ์ร้อยแก้วร้อยกรองทั้งภาษาไทยและอังกฤษ มากกว่า 200 เรื่อง ทรงใช้นามแฝงต่างๆกัน เช่น อัศวพาหุ รามจิตติ ศรีอยุธยา พันแหลม นายแก้วนายขวัญ ฯลฯ พระบาทสมเด็จพระมงกฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

5. นายล้ำ และพระยาภักดี - มีความรักลูก(แม่ลออ) มาก บ่าวเจ้าคุณ(นายมั่น) - มีความซื่อสัตย์ แม่ลออ - มองโลกในแง่ดีและรักพ่อ

6. ข้อคิด

7. ความดีความชั่วที่บุคคลได้กระทำลงไป อาจส่งผลช้าหรือเร็ว ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆหลายประการ

8. ความรักและความภูมิใจที่บิดามีต่อบุตร ทำให้บิดายอมเสียสละให้แก่บุตรโดยไม่หวังผลตอบแทน ใดๆทั้งสิ้น