คู่มือการเรียน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
คู่มือการเรียน by Mind Map: คู่มือการเรียน

1. แนะนำรายวิชา

2. สถานการณ์ที่1 เรื่องการแก้ไขปัญหาอย่างมีเหตุผล

2.1. วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในกระบวนการแก้ปัญหา คิดอย่างมีเหตุผล การรับฟังความคิดของเพื่อนอย่างตั้งใจ และการแก้ปัญหาด้วยความซื่อสัตย์

3. สถานการณ์ที่2 การย้ายเหรียญ

3.1. วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการจัดลำดับ และ การค้นหาแบบแผน

4. สถานการณ์ที่ 3 สุดคุ้ม

4.1. วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการผสมผสานข้อมูล และการจัดระบบความคิด

5. สถานการณ์ที่ 4 ประตู 7 บาน

5.1. วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ และการค้นหาแบบแผนจากข้อมูลที่ได้รับ

6. สถานการณ์ที่ 5 เรื่องภาพสามเหลี่ยมด้านเท่า

6.1. วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการทำให้กระจ่าง การคิดคะเน และการตั้งเกณฑ์

7. สถานการณ์ที่ 6 ภาพและการมองเห็น

7.1. วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการสังเกต ทักษะการพิสูจน์ความจริง ที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน นำไปสู่ทักษะการคิดขั้นสูงต่อไป

8. สถานการณ์ที่ 7 เครื่องร่อน

8.1. วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการประยุกต์ใช้ความรู้จากความรู้เดิม การตั้งสมมุติฐาน การทดสอบสมมุติฐาน การพิสูจน์ความจริง และการเก็บรวบรวมข้อมูล

9. สถานการณ์ที่ 8 พับกระดาษ

9.1. วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการค้นหาแบบแผน การประยุกต์ใช้ความรู้ และการสรุปความ

10. สถานการณ์ที่ 9 การใช้คำถามกระตุ้นการคิดวิทยาศาสตร์

10.1. วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการตั้งคำถาม (5W 1H)

11. สถานการณ์ที่ 10 การเรียนรู้แบบโครงงาน

11.1. สามารถเขียนรายงานโครงงานฉบับสมบูรณ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ