Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Matematika by Mind Map: Matematika

1. Sasite

1.1. Numrat natyral

1.1.1. Aksiomat e Peanos

1.1.2. Aksioma e induksionit

1.2. Numrat e plote

1.2.1. Aksiomat e zgjerimit te bashkesive

1.3. Numrat  racional

1.3.1. m/n

1.4. Numrat real

1.4.1. -e,√2,3

1.5. Numrat kompleks

1.5.1. Vlera absolute ose moduli i numrit kompleks

1.5.2. Konjugacioni

1.5.3. Forma polare e numrit kompleks

1.5.4. Operacionet në formën polare

1.5.4.1. Shumëzimi

1.5.4.2. Pjestimi

1.5.4.3. Fuqizimi

1.5.4.4. Rrënjëzimi

2. Struktura

2.1. Kombinatorika

2.1.1. Kombinatorika numerike

2.1.2. Kombinatorika analitike

2.2. Teoria e numrave

2.2.1. Teoria algjebrike e numrave

2.2.2. Teoria gjeometrike e numrave

2.2.3. Teoria njehsuese e numrave

2.3. Teoria e grupeve

2.3.1. Koncepte ne teorinë e grupeve

2.3.2. Rendi i grupit

2.4. Teoria e grafeve

2.4.1. Grafi

2.4.2. Nëngrafet e grafit

2.4.2.1. Grafiket

2.4.3. Grafet ciklike dhe grafet komplementare

2.4.4. Lidhshmëria

2.4.5. Grafi I Eulerit

2.4.6. Grafi I Hamiltonit

2.5. Teoria e rregullit

3. Hapsira

3.1. Gjeometria

3.2. Trigonometria

3.2.1. Identitetet themelore trigonometrike

3.2.1.1. Sinusi

3.2.1.2. Kosinusi

3.2.1.3. Tangjenti

3.2.1.4. Kosekanti

3.2.1.5. Sekanti

3.2.1.6. Kotangjent

3.2.2. Funksionet trigonometrike për këndin e gjerë

3.2.3. Funksionet inverse trigonometrike

3.3. Funksionet trigonometrike me seri të pafundme

3.4. Gjeometria diferenciale

3.5. Topologjia

3.6. Gjeomatria e fraktaleve

3.7. Teoria e mases

4. Ndryshimi i madhësive në kohë

4.1. Analiza

4.2. Analiza vektoriale

4.3. Ekuacionet diferenciale

4.4. Sistemet dinamike

4.5. Teoria e kaosit

4.6. Analiza komplekse

4.6.1. Funksionet e numrave komplekse

4.6.2. Funksionet analitike

4.6.3. Funksionet holomorfike

4.6.4. Funksionet meromorfike

4.6.5. Funksionet reale

4.6.6. Funksionet imagjinare

5. Themelet e matematikës dhe filozofia e saj

5.1. Logjika matematikore

5.1.1. Gjykimet

5.1.2. Operacione themelore logjike

5.1.2.1. Konjuksioni

5.1.2.2. Disjunksioni

5.1.2.3. Implikacioni

5.1.2.4. Ekuivalenca

5.1.3. Ligjet e logjikes matematikore

5.1.3.1. ligji i kontrapozicionit

5.1.3.2. ligji i përjashtimit të së tretës

5.1.3.3. silogjizmi hipotetik

5.1.3.4. ligjet e De Morganit

5.1.4. Kuantifikatorët

5.2. Teoria e bashkësive

5.3. Teoria e kategorisë

6. Informatika teorike

6.1. Teoria e llogaritjes

6.2. Kriptografia

6.2.1. Historia e kriptografsë

6.2.2. Mënyrat e kriptografisë

7. Matematika e aplikuar

7.1. Fizika matematike

7.2. Dinamika e fluideve

7.3. Analiza numerike

7.4. Optimizimi

7.5. Teoria e Probabilitetit

7.6. Statistika

7.6.1. Degët e statistikës

7.6.1.1. Statistika deskriptive

7.6.1.2. Statistika induktive

7.6.1.3. Statistika eksplorative

7.6.1.4. Statistika llogaritëse

7.7. Matematika e financave

7.8. Teoria e lojrave

7.9. Biologjia matematike

7.10. Kimia matematike

7.11. Matematika ekonomike

7.12. Teoria e kontrollit