Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Matematika by Mind Map: Matematika

1. Ndryshimi i madhësive në kohë

1.1. Analiza

1.2. Analiza vektoriale

1.3. Ekuacionet diferenciale

1.4. Sistemet dinamike

1.5. Teoria e kaosit

1.6. Analiza komplekse

1.6.1. Funksionet e numrave komplekse

1.6.2. Funksionet analitike

1.6.3. Funksionet holomorfike

1.6.4. Funksionet meromorfike

1.6.5. Funksionet reale

1.6.6. Funksionet imagjinare

2. Hapsira

2.1. Gjeometria

2.2. Trigonometria

2.2.1. Identitetet themelore trigonometrike

2.2.1.1. Sinusi

2.2.1.2. Kosinusi

2.2.1.3. Tangjenti

2.2.1.4. Kosekanti

2.2.1.5. Sekanti

2.2.1.6. Kotangjent

2.2.2. Funksionet trigonometrike për këndin e gjerë

2.2.3. Funksionet inverse trigonometrike

2.3. Funksionet trigonometrike me seri të pafundme

2.4. Gjeometria diferenciale

2.5. Topologjia

2.6. Gjeomatria e fraktaleve

2.7. Teoria e mases

3. Struktura

3.1. Kombinatorika

3.1.1. Kombinatorika numerike

3.1.2. Kombinatorika analitike

3.2. Teoria e numrave

3.2.1. Teoria algjebrike e numrave

3.2.2. Teoria gjeometrike e numrave

3.2.3. Teoria njehsuese e numrave

3.3. Teoria e grupeve

3.3.1. Koncepte ne teorinë e grupeve

3.3.2. Rendi i grupit

3.4. Teoria e grafeve

3.4.1. Grafi

3.4.2. Nëngrafet e grafit

3.4.2.1. Grafiket

3.4.3. Grafet ciklike dhe grafet komplementare

3.4.4. Lidhshmëria

3.4.5. Grafi I Eulerit

3.4.6. Grafi I Hamiltonit

3.5. Teoria e rregullit

4. Themelet e matematikës dhe filozofia e saj

4.1. Logjika matematikore

4.1.1. Gjykimet

4.1.2. Operacione themelore logjike

4.1.2.1. Konjuksioni

4.1.2.2. Disjunksioni

4.1.2.3. Implikacioni

4.1.2.4. Ekuivalenca

4.1.3. Ligjet e logjikes matematikore

4.1.3.1. ligji i kontrapozicionit

4.1.3.2. ligji i përjashtimit të së tretës

4.1.3.3. silogjizmi hipotetik

4.1.3.4. ligjet e De Morganit

4.1.4. Kuantifikatorët

4.2. Teoria e bashkësive

4.3. Teoria e kategorisë

5. Sasite

5.1. Numrat natyral

5.1.1. Aksiomat e Peanos

5.1.2. Aksioma e induksionit

5.2. Numrat e plote

5.2.1. Aksiomat e zgjerimit te bashkesive

5.3. Numrat  racional

5.3.1. m/n

5.4. Numrat real

5.4.1. -e,√2,3

5.5. Numrat kompleks

5.5.1. Vlera absolute ose moduli i numrit kompleks

5.5.2. Konjugacioni

5.5.3. Forma polare e numrit kompleks

5.5.4. Operacionet në formën polare

5.5.4.1. Shumëzimi

5.5.4.2. Pjestimi

5.5.4.3. Fuqizimi

5.5.4.4. Rrënjëzimi

6. Matematika e aplikuar

6.1. Fizika matematike

6.2. Dinamika e fluideve

6.3. Analiza numerike

6.4. Optimizimi

6.5. Teoria e Probabilitetit

6.6. Statistika

6.6.1. Degët e statistikës

6.6.1.1. Statistika deskriptive

6.6.1.2. Statistika induktive

6.6.1.3. Statistika eksplorative

6.6.1.4. Statistika llogaritëse

6.7. Matematika e financave

6.8. Teoria e lojrave

6.9. Biologjia matematike

6.10. Kimia matematike

6.11. Matematika ekonomike

6.12. Teoria e kontrollit

7. Informatika teorike

7.1. Teoria e llogaritjes

7.2. Kriptografia

7.2.1. Historia e kriptografsë

7.2.2. Mënyrat e kriptografisë