Специална педагогика предмет, обект,цели

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Специална педагогика предмет, обект,цели by Mind Map: Специална педагогика предмет, обект,цели

1. ПРЕДМЕТ на СПЕЦИАЛНАТА ПЕДАГОГИКА

1.1. социалните отношения и взаимоотношения

1.2. възникнали при педагогическата рехабилитация на деца със специални образователни потребности

1.3. + закономерностите на тяхното изграждане, приложение, и позитивно въздействие върху тях.

2. ОБЕКТ на СПЕЦИАЛНАТА ПЕДАГОГИКА

2.1. 1,Деца в риск

2.2. 2. Деца с трудности в адаптацията

2.2.1. - деца с интелектуална недостатъчност'

2.3. 3.Деца с трудности в обучението:

2.3.1. - деца със задръжки в психическото развитие;

2.3.2. - деца със снижена умствена способност

2.4. 4. Деца със сензорни нарушения :

2.4.1. - с нарушено зрение;

2.4.2. - с нарушен слух;

2.4.3. - нарушение в двигателно-опорния апарат;

2.4.4. - с нарушение в ръстовото развитие;

2.4.5. - с гръбначни изкривявания;

2.4.6. - с луксации;

2.4.7. - с церебрална парализа;

2.4.8. с лицево-челюстни деформации;

2.4.9. - с речеви нарушения;

2.4.10. - с изкривени крайници + умствена изостаналост

3. Наука разработва и актуализира свои принципи като:

3.1. ПРИНЦИП за: цялостното корекционно въздействие;

3.2. ПРИНЦИП на: компенсацията;

3.3. ПРИНЦИП на: активиращо и щадящо взаимоотношение;

4. МЕТОДИЧЕСКИ ПОХВАТИ с корекционно-развиващо съдържание:

4.1. психологически методи

4.2. педагогически методи

4.3. клинични методи

5. НАУКА, която изучава:

5.1. 1. образованието

5.2. 2. възпитанието

5.3. 3.обучението

6. аномалните деца

7. конкретен тип социална дейност, която има педагогически характер.

8. специфична дейност с рехабилитационно-развиващо значение.

9. КРАЙНАТА ЦЕЛ на СПЕИЦАЛНАТА ПЕДАГОГИКА:

9.1. социалната интеграция

9.2. правово изравняване

9.3. обществено признание

10. деца със специфични образователни потребности