Специална педагогика предмет, обект,цели

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Специална педагогика предмет, обект,цели by Mind Map: Специална педагогика предмет, обект,цели

1. НАУКА, която изучава:

1.1. 1. образованието

1.2. 2. възпитанието

1.3. 3.обучението

2. аномалните деца

3. конкретен тип социална дейност, която има педагогически характер.

4. специфична дейност с рехабилитационно-развиващо значение.

5. КРАЙНАТА ЦЕЛ на СПЕИЦАЛНАТА ПЕДАГОГИКА:

5.1. социалната интеграция

5.2. правово изравняване

5.3. обществено признание

6. деца със специфични образователни потребности

7. ПРЕДМЕТ на СПЕЦИАЛНАТА ПЕДАГОГИКА

7.1. социалните отношения и взаимоотношения

7.2. възникнали при педагогическата рехабилитация на деца със специални образователни потребности

7.3. + закономерностите на тяхното изграждане, приложение, и позитивно въздействие върху тях.

8. ОБЕКТ на СПЕЦИАЛНАТА ПЕДАГОГИКА

8.1. 1,Деца в риск

8.2. 2. Деца с трудности в адаптацията

8.2.1. - деца с интелектуална недостатъчност'

8.3. 3.Деца с трудности в обучението:

8.3.1. - деца със задръжки в психическото развитие;

8.3.2. - деца със снижена умствена способност

8.4. 4. Деца със сензорни нарушения :

8.4.1. - с нарушено зрение;

8.4.2. - с нарушен слух;

8.4.3. - нарушение в двигателно-опорния апарат;

8.4.4. - с нарушение в ръстовото развитие;

8.4.5. - с гръбначни изкривявания;

8.4.6. - с луксации;

8.4.7. - с церебрална парализа;

8.4.8. с лицево-челюстни деформации;

8.4.9. - с речеви нарушения;

8.4.10. - с изкривени крайници + умствена изостаналост

9. Наука разработва и актуализира свои принципи като:

9.1. ПРИНЦИП за: цялостното корекционно въздействие;

9.2. ПРИНЦИП на: компенсацията;

9.3. ПРИНЦИП на: активиращо и щадящо взаимоотношение;

10. МЕТОДИЧЕСКИ ПОХВАТИ с корекционно-развиващо съдържание:

10.1. психологически методи

10.2. педагогически методи

10.3. клинични методи