Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
PENSAMENT by Mind Map: PENSAMENT

1. Teories

2. Tasques

3. SOLUCIÓ DE PROBLEMES

3.1. PRINCIPAL OBJECTIU

4. PENSAMENT REFLEXIU (JOHN DEWEY)

5. MODELS PER ESTUDIAR-HO

6. DESCRIPTIU EXPLICATIU

7. PRESCRIPTIU

8. NORMATIU

9. FORMACIÓ

10. TEORIA CLÀSSICA

11. TEORIA DEL PROTOTIP

12. TEORIA DE L'EXEMPLAR

13. MODELS MIXTOS

14. RAONAMENT DEDUCTIU

15. Inferència transitiva

16. Sil·logismes

17. Raonament proposional

18. Lògica natural

19. Models mentals

20. MAL / BEN DEFINITS

21. SOBTADA / PROGRESSIVA

22. REQ. CONEIXEMENT PREVI / NO REQ. CONEIXEMENT PREVI

23. TPI

24. ASSAIG-ERROR

25. PUJAR LA COSTA

26. Mètodes

27. INTUICIÓ / INSIGHT

28. TEORIA DE LA GESTALT

29. RAONAMENT INFORMAL

30. Biaixos socials

31. Biaixos afectivomotivacionals

32. CONTEXTUALITZAT

33. Völkerpsychologie de Wundt

34. Psicologia sociohistòrica de Vygotsky

35. Psicologia cultural de Bruner i Cole

36. CREATIVITAT

37. Objectiu marcat (resoldre problema). Aquest marca la seqüència de idees

38. ELABORAR HIPÒTESIS

39. Teories implícites

40. Pensament quotidià

41. JUDICIS PROBABILITAT / PRESA DE DECISIONS

42. Heurístics i biaixos

43. Teoria del suport o evidència

44. Raonament probabilístic i presa de decisions