CCNP course Route

Kiến thức trong chương trình CCNP Route

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CCNP course Route by Mind Map: CCNP course Route

1. OSPF

1.1. Ôn lại kiến thức CCNA: packets, neighbor, timer,.....

1.2. Hiểu rõ thông tin các loại LSA (1,2,3,4,5,7)

1.3. Passive interface, bình bầu DR/BDR

1.4. Network type

1.4.1. Non-broadcast

1.4.2. Broadcast

1.4.3. Point-to-Multipoint

1.4.4. Point-to-point

1.5. OSPF summary

1.6. Cấu hình area OSPF

1.6.1. Stub

1.6.2. Totally Stub

1.6.3. NSSA (not-so-stubby)

1.6.4. Totally NSSA

1.7. OSPF virtual link

1.8. OSPFv3

2. Redistribute

2.1. Kiểu redistribute cơ bản

2.2. Troubleshoot AD, Metric khi redistribute

2.3. Route tagging

3. Định tuyến cơ bản

3.1. IPv4

3.2. ARP, DHCP, ICMP, TCP vs UDP

3.3. Định tuyến tĩnh

4. EIGRP

4.1. Ôn tập lại kiến thức CCNA: packets, neighbor, timer, K.....

4.2. Passive interface, EIGRP stub

4.3. EIGRP over Frame-relay

4.4. EIGRP filtering ( distribute-list, prefix-list, route-map)

4.5. EIGRP for IPv6

5. Route selection

5.1. Chuyển mạch nhanh CEF

5.2. PBR (policy based routing)

5.3. IP SLA

6. BGP

6.1. Thông tin cơ bản BGP

6.1.1. eBGP

6.1.2. iBGP

6.1.3. AS type

6.2. Trạng thái thiết lập hàng xóm (idle, connect, active,....)

6.3. Thuộc tính BGP

6.3.1. AS path

6.3.2. Origin

6.3.3. Weight

6.3.4. MED (metric)

6.3.5. Local Preference

6.4. EIGRP authentication

6.5. MP-BGP ( Multi-Protocol BGP)

6.6. Cấu hình BGP

6.6.1. Cơ bản

6.6.2. Xử lí vấn đề Split-holizon trong iBGP

6.6.2.1. Full mesh

6.6.2.2. Synchoronzation

6.6.2.3. Route reflecton

6.6.2.4. BGP- confederation

6.6.3. Cấu hình BGP với route-map để lọc route

7. IPv6

7.1. Tính năng, đặc điểm IPv6

7.2. Chuyển đổi, truyền thông IPv6 vs IPv4

7.2.1. Cấu hình Tunnel

7.2.2. Dual-stack

7.2.3. NAT

7.3. IPv6 access-list

8. Remote site connectivity

8.1. NAT, DHCP

8.2. PPP (point to point protocol)

8.2.1. PPPoE

8.3. GRE tunnelling

8.4. VRF ( virtual routing and forwarding)

8.5. EVN ( easy virtual network)

8.6. MPLS

8.7. DMVPN (Dynamic multipoint VPN)