Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Encyclopedia by Mind Map: Encyclopedia

1. สารานุกรมออนไลน์

1.1. Online Encyclopedia

1.2. Encyclopedia.com

1.3. Wikipedia

2. การบริการสารานุกรม

2.1. จัดเก็บฉบับพิมพ์ชุด 2-5 ปี

2.2. ควรซื้อชุดใหม่ฉบับพิมพ์ ที่ปรับปรุงเนื้อหาทุก 2 ปี

2.3. อายุเกิน 5 ปี นำออกจากชั้น

2.4. เปลี่ยนฉบับพิมพ์ชุดหลัก 4-5 ชุด ทุก 1-2 ปี

2.5. ตรวจสอบนโยบายการปรับปรุง

2.6. บอกรับฉบับมาตราฐานทั้ง CD DVD และสมาชิกออนไลน์

3. การใช้สารานุกรม

3.1. เรียงตามตัวอักษรของบทความ

3.2. ช่วยค้นหาและรวบรวมข้อเท็จจริง

3.3. จัดทำดรรชนีแยกเล่ม

4. ความหมาย

4.1. การจัดทำรวบรวมความรู้พื้นฐาน ของวิทยาการทุกด้าน

5. จุดมุ่งหมาย

5.1. เเหล่งข้อเท็จจริงทั่วไปอย่างสั้น

5.2. แหล่งความรู้พื้นฐานทุกด้าน

5.3. แนวทางสืบค้นอย่างต่อเนื่อง

6. ประเภท

6.1. ลักษณะรูปเล่ม

6.1.1. สารานุกรมฉบับหลายเล่มจบ

6.1.1.1. Encyclopedia Britannica 32 เล่มจบ

6.2. ตามขอบเขต

6.2.1. เเบ่งตามเนื้อหา

6.2.1.1. 1.ทั่วไป

6.2.1.1.1. World Book Encyclopedia

6.2.1.2. 2.เฉพาะ

6.2.1.2.1. Encyclopedia of Art

6.2.2. ให้รายละเอียดมากกว่า

6.3. ตามลักษณะผู้ใช้

6.3.1. จัดทำตามระดับความรู้ของผู้ใช้

6.3.1.1. สำหรับเด็ก

6.3.1.2. สำหรับเยาวชน

6.3.1.3. สำหรับผู้ใหญ่

6.3.2. แบ่งตามระดับภาษา

6.3.2.1. สารานุกรมสำหรับเด็กและเยาวชน

6.3.2.2. สารานุกรมสำหรับผู้ใหญ่

6.3.2.3. สารานุกรมฉบับเดี่ยว

6.3.2.4. สารานุกรมเฉพาะ

7. รายปีสารานุกรม

7.1. เสริมเนื้อหาสารานุกรมชุดใหญ่ให้ทันสมัย

7.2. สรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรอบปี

7.3. จัดทำออกมาคู่กับสารานุกรมชุดใหญ่ เป็นแบบเสริมและมีคุณค่าเสมอ

8. สารานุกรมที่ควรรู้จัก

8.1. สารานุกรมชุดผู้ใหญ่

8.1.1. สารานุกรมไทยฉบับบัณฑิตสถาน

8.1.2. Encyclopedia Britannica

8.2. สารานุกรมสำหรับครอบครัว

8.3. สารานุกรมฉบับย่อ

8.4. สารานุกรมเด็กเเละเยาวชน

8.5. สารานุกรมเด็กเล็ก

8.6. สารานุกรมเฉพาะ

9. สำนักพิมพ์สารานุกรม

9.1. Encyclopedia Britannica Educational

9.1.1. Micro 12 เล่ม

9.1.2. Marcro 18 เล่ม

9.1.3. Pro 2 เล่ม

9.2. Grolier Incorporated

9.3. Macmillan Educational Corporation

9.4. Field Enterprises