clothing

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
clothing by Mind Map: clothing

1. Yếu tố

1.1. Hình ảnh

1.2. Âm thanh

1.2.1. Số âm tiết

1.2.2. Âm nhấn

1.3. Ngữ cảnh

1.4. Từ vựng khác

2. Môi trường

2.1. Tự nhiên

2.2. Đòi hỏi thường xuyên

2.3. Có sự lặp lại

3. tshirt

3.1. Nhìn

3.1.1. Từ

3.1.2. Phiên âm

3.1.3. Câu

3.2. Nghe

3.2.1. Số âm

3.2.2. Âm cao

3.2.3. Âm thấp

3.3. Đọc

3.3.1. Tách âm

3.3.2. Chậm

3.3.3. 2 âm một

3.4. Tưởng tượng

3.5. Sử dụng thường xuyên

3.6. Gắn kết

3.6.1. Những từ liên quan

3.6.2. Bản thân

3.6.3. Cảnh liên quan

3.6.4. Sự việc liên quan

4. Nguồn

4.1. Google

4.2. Dictionary

4.3. https://www.howmanysyllables.com

4.4. youglish.com

5. Công cụ

5.1. Anki

5.2. Mindmap