Từ vựng tiếng Anh

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Từ vựng tiếng Anh by Mind Map: Từ vựng tiếng Anh

1. Chủ đề

2. Đoạn văn

2.1. 4000 essential words

3. Cách học

3.1. Hình ảnh

3.2. Âm thanh

3.3. Ngữ cảnh

4. Công cụ

4.1. Máy tính

4.1.1. Anki

4.1.2. Mindmap

4.1.3. VLC player

4.2. Smartphone

4.2.1. Anki

4.2.2. MX player

5. Tài liệu

5.1. 4000 essential english words

5.2. Say it better in English

5.3. word by word dictionary