การออกแบบและการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
การออกแบบและการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน by Mind Map: การออกแบบและการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

1. ขั้นตอนการออกแบบการสอน

1.1. 1.เร่งเร้าความสนใจ

1.2. 2. บอกวัตถุประสงค์

1.3. 3. ทบทวนความรู้เดิม

1.4. 4. นำเสนอเนื้อหาใหม่

1.5. 5. ชื้แนะแนวทางการเรียนรู้

1.6. 6. กระตุ้นการตอบสนอง

1.7. 7. ให้ข้อมูลย้อนกลับ

1.8. 8. ทดสอบความรู้ การจำ และนำไปใช้

2. ขั้นตอนในการออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

2.1. ขั้นเตรียม

2.2. ขั้นการพัฒนาและออกแบบ

2.3. ขั้นตอนการเขียนผังงาน

2.4. ขั้นตอนการสร้างstoryboard

2.5. ขั้นตอนการเขียนโปรแกรม

2.6. ขั้นตอนการผลิตเอกสารบทเรียน

2.7. ขั้นตอนการประเมินและแก้ไขบทเรียน

3. การกำหนดวัตถุประสงค์

3.1. ถือเป็นส่วนสำคัญที่สุดต่อกระบวนการเรียนรู้

3.2. ผู้เรียนได้ทราบถึงความคาดหวังของบทเรียน

3.3. เพื่อจะได้จัดบทเรียนให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

4. การนำไปใช้

4.1. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีโอกาสทบทวนความรู้ของตนเอง

4.2. เพื่อแนะแนวทางให้ผู้เรียนได้ศึกษาต่อในบทเรียนถัดไป

5. รูปเเบบการสอนของ Robert Gagne

5.1. เป็นขั้นตอนของ Robert Gagne

5.2. ทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกใกล้เคียงกับการเรียนรู้โดยผู้สอนในชั้นเรียน

5.3. สามารถประยุกต์ใช้ได้ทั้งบทเรียนการสอนและบทเรียนคอมฯช่วยสอน