Krijimi i web site-it përmes magjistarit (Discussion web site wizard)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Krijimi i web site-it përmes magjistarit (Discussion web site wizard) by Mind Map: Krijimi i web site-it përmes magjistarit (Discussion web site wizard)

1. Krijimi i web site-it përmes magjistarit (Discussion web site wizard)

1.1. Krijimi i Web site-it përmes magjistarit e shpejton dukshëm krijimin e web sit-ve më të përbëra. Përdorimi i magjistarit për krijimin e web site-it është i ngjashëm si përdorimi i i magjistarit për krijimin e web faqes, i përshkruar më parë.

1.2. Forma për dërgimin e diskutimit ''SUBMISSION FORM''

1.3. komponentet opsionale si përmbajtja''TABLE OF CONTENTS''

1.4. Discussion web site janë web site të cilat janë të orientuara kah ndërtimi I infrastrukturës për organizimin e diskutimeve online për tema të ndyshme . Krijimi I web site-it fillon me sqarim njoftues , I cili tregon krijuesit e web site-it se për çka mund të përdoret web site I krijuar në këtë mënyrë

1.5. Krijimi I Web site-it Vazhdon me përcaktimin e komponenteve të Web site-it, të cilat janë specifike për këtë lloj të Web site-it

1.6. faqja për konfirmim'' CONFIRMATION PAGE''

2. TITULLI I DISKUTIMIT

2.1. Forma për postimin e diskutimit mund të ketë më shumë fusha duhet të zgjedhet njëra nga 3 fushat.

2.2. titulli i diskutimit përcaktohet në faqen e ardhshme. ky titull duhet të tregojë vizituesit të web site për çka diskutohet në këtë web site .

3. Diskutimet që zhvillohen në web site mund të jenë të hapura për të gjithë vizitorët e web site ose të kufizuara, ku vetëm përdoruesit e regjistruar mund të marrin pjesë.

4. kuptohet web site-i i krijuar në këtë mënyrë është vetëm fillimi i punës . për të qenë web site-i plotësisht funksional dhe i përshtatur qëllimit, duhet bërë modifikime të ndryshme.

5. Krijimi i Web faqeve përmes magjistarit (Wizard)

5.1. Krijimi i web faqes përmes magjistarit bëhet duke zgjedhur opsionin File, New pastaj në panelin e punëve zgjedhim More page templates…Pastaj hapet dritarja Page templates ku zgjedhim Form Page Wizard

5.2. Pasi të shtypim pullën OK atëherë aktivizohet magjistari ku duhet të ndjekim disa hapa Faqja e parë e magjistarit ku jepet një sqarim. Shtypim pullën Next dhe kalojmë në hapin tjetër.Në këtë hap duhet të definojmë pyetjen. Futja e pyetjeve bëhet me tastin Add.

5.3. Këtu zgjedhen të dhënat hyrëse. Pra, zgjedhet pyetja që do të paraqitet Dhe mund të shënohet teksti i pyetjes. Shtypim Next dhe kalojmë në hapin tjetër. Ketu na jepet mundësia që të vertetojmë katrorin para të dhënave që dëshirojmë të na ëaraqiten në web faqe. Shtypim Next dhe kalojmë në hapin tjetër

5.4. Në këtë hap prap mund të shtojmë ndonjë pyetje përmes të njejtës procedur që e ndjekëm më herët. Shtypim Next dhe kalojmë në hapin tjetër Në këtë hap kemi mënyrën e prezentimit të pyetjes: Paraqitja në formë të paragrafit, Si liste e numëruar, Si listë e panumruar dhe Si listë e definicioneve. Shtypim Next dhe kalojmë në hapin tjetër Wizardiofron mundësinë e ruajtjes në web faqes, në tekst fajll ose si GCI script. Po ashtu duhet plotësuar dhe emrin e fajllit Shtypim Next dhe kalojmë në hapin tjetër Në fund duke shtypur tastin Finish në faqen e ardhshme e urdhërojmë Front Page-in ta krijojë faqen.

6. renditja e artikujve të postuar në përmbajtje mund të jetë prej artikujve më të vjetër ka artikujt më të ri dhe prej artikujve më të ri kah më të vjetër.