Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Google by Mind Map: Google

1. Sharing Economy

1.1. แลกเปลี่ยนทรัพยากรระหว่างกัน

1.2. ได้รับความนิยมอย่างสูงหลังจากการเข้ามาของกลุ่ม Startup

1.3. อินเตอร์เน็ต

1.4. เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการทำธุรกิจ

1.5. Airbnb, Uber

1.6. Freelancer.com

1.7. Cargomaticเป็นแอพที่เชื่อมโยงระหว่างผู้ขนส่งสินค้ากับคนขับรถบรรทุก สำหรับการขนส่งสินค้าที่มีขนาดใหญ่

1.8. พื้นที่สำนักงานผ่าน WeWork

1.9. ครื่องจักรทางการเกษตรผ่าน FarmLink

1.10. พื้นที่โกดังสินค้าผ่าน Flexe

1.11. อุปกรณ์และบริการทางธุรกิจผ่าน Floow2

2. State of Green Business

2.1. การจัดระบบข้อมูลของโลก

2.2. การประยุกต์ใช้หลักการความยั่งยืนกับสิ่งแวดล้อมทางทะเลอย่างกว้างขวาง

2.3. กระตุ้นให้เกิดนวัตกรรม

2.4. เปิดโอกาสในการเข้าถึงตลาดใหม่ๆ

2.5. ธุรกิจ

2.5.1. เพื่อช่วยให้ธุรกิจทุกประเภทประสบความสำเร็จทั้งในเว็บและนอกเว็บ

2.5.2. เป็นเสาหลักให้กับธุรกิจ

2.5.3. ผู้ประกอบการและผู้โฆษณาทั่วโลกสามารถสร้างเสาหลักให้ตนเอง

2.5.4. ช่วยประหยัดเงินและช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถเพิ่มผลผลิตได้มากขึ้น

2.5.5. ช่วยให้ธุรกิจสามารถหาลูกค้าได้และช่วยให้ผู้โฆษณาสามารถสร้างรายได้จากเนื้อหาของตน

2.5.6. โฆษณาแบบข้อความธรรมดาไปจนถึงโฆษณาสื่อสมบูรณ์

2.6. Blue Economy

2.6.1. การท่องเที่ยว

2.6.1.1. การพักผ่อนหย่อนใจ

2.6.1.2. การเก็บเกี่ยวทรัพยากรที่อยู่ในทะเล

2.6.1.2.1. ปลา

2.6.1.2.2. อาหารทะเล

2.6.2. การขนส่ง

2.6.2.1. การเดินเรือ

2.6.2.1.1. น้ำมัน

2.6.2.1.2. ก๊าซธรรมชาติ

2.6.2.1.3. พลังงาน

2.6.2.1.4. แร่

3. ผลิตภัณฑ์

3.1. I get

3.1.1. เครื่องมือค้นหาที่ยอดเยี่ยม

3.1.2. ค้นหาชาญฉลาดขึ้น

3.1.2.1. รวดเร็วมากขึ้น

3.1.2.2. knowledge

3.1.2.3. ความหลากหลาย

3.1.2.4. โอกาส

3.1.3. มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน

3.2. persona

3.2.1. จ้างบุคคลที่ฉลาดและมุ่งมั่น

3.2.2. ให้ความสำคัญต่อความสามารถมากกว่าประสบการณ์

3.2.3. มีเป้าหมายและวิสัยทัศน์เดียวกัน

3.2.4. รู้สึกสบายที่จะแบ่งปันความคิดและความเห็นต่างๆ ในการประชุมรวม (“TGIF”) ประจำสัปดาห์

3.2.5. จุดประกายให้เกิดการสนทนากันเกี่ยวกับเรื่องงานรวมถึงเรื่องสนุกสนาน

3.3. Microgrid คือ ระบบผลิตและส่งไฟฟ้าขนาดเล็กในพื้นที่ที่เฉพาะเจาะจง

3.4. Google แม้จะเป็นธุรกิจบนอินเทอร์เน็ต แต่ก็ใช้พลังงานไฟฟ้า และสร้างมลภาวะจากขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นจำนวนมาก ดังนั้นความรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่องสิ่งเวดล้อม จึงเป็นนโยบายหลักขององค์กร และนอกจากนั้นคำมั่นสัญญาที่จะลงทุนในธุรกิจด้านพลังงานทางเลือก หรือนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะช่วยจัดการด้านการใช้พลังงานที่ดีขึ้น เป็นมูลค่ากว่า 2000 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ ก็น่าที่จะเป็นแนวทางให้กับบริษัทต่างๆในโลกได้ แม้แต่บริษัทในประเทศไทย ที่น่าจะลองคิดดู ว่าจะทำอะไรได้ัมากกว่าโครงการปลูกป่า

3.5. Application

4. Green Infrastructure

4.1. การรีไซเคิลคาร์บอน (Carbon Recycling)

4.1.1. นำมาใช้สร้างผลิตภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นการนำมลพิษกลับมาใช้ประโยชน์อีกครั้ง

4.1.1.1. AirCarbon ของบริษัท Newlight

4.1.1.2. ซีเมนต์ของ Solidia Technologies

4.1.1.3. ซีเมนต์จะถูกทำให้แข็งตัวด้วยการฉีดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากภาคอุตสาหกรรม

4.1.1.4. polyol ของ Novermar ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เหลือทิ้ง

4.2. การเติบโตของเกษตรกรรมฟื้นฟูนำมาซึ่งเทคโนโลยีและวิธีการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน อาทิเช่น วิธีการทำการเกษตรที่อยู่บนฐานของข้อมูล แพลตฟอร์มความร่วมมือระหว่างกันผ่านทาง Farmer Business Network และวิธีการทำเกษตรกรรมในเมือ

4.3. หลายบริษัทที่พยายามลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากอุตสาหกรรมนี้ลง

4.3.1. BHP Billiton

4.3.1.1. Climate Change Portfolio Analysis

4.3.2. Equitable Origin

4.3.2.1. การสำรวจน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่สะอาดในภูมิภาคกำลังพัฒนา

4.4. Google เป็นธุรกิจออนไลน์ ที่บอกว่าเทคโนโลยีของตนนั้นก็มีส่วนในการช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้

4.4.1. ช่วยลดปริมาณการส่งไปรษณีย์และเอกสารทั่วโลกได้มาก

4.4.1.1. Gmail

4.4.1.2. Google Map

4.5. ศูนย์คอมพิวเตอร์ใช้พลังงานสะอาดและรีไซเคิลได้

4.6. การเคลื่อนที่อย่างยั่งยืน

4.7. ทิศทางธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อม

4.8. หลักการ 10

4.8.1. ยึดผู้ใช้เป็นหลักแล้วสิ่งอื่นๆ จะตามมา

4.8.2. ทำอะไรให้ดีจริงๆ แค่อย่างเดียวนั่นแหละดีที่สุด

4.8.3. เร็วย่อมดีกว่าช้า

4.8.4. ประชาธิปไตยบนเว็บนั้นได้ผล

4.8.5. คุณไม่จำเป็นต้องอยู่ที่โต๊ะทำงานเพื่อค้นหาคำตอบ

4.8.6. คุณสามารถหาเงินได้โดยไม่ต้องทำสิ่งไม่ดี

4.8.7. ข้อมูลใหม่ๆ เกิดขึ้นเสมอ

4.8.8. คุณสามารถจริงจังได้โดยไม่ต้องใส่สูท

4.8.9. ดีมากยังไม่ดีพอ

4.9. ด้านสิ่งแวดล้อม

4.9.1. การทำแผนที่พื้นมหาสมุทรของ Shell Ocean Discovery XPRIZE

4.9.2. Google Ocean

4.9.3. การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเดินเรือในมหาสมุทรของ Clean Cargo Working Group

4.9.4. การยับยั้งการไหลเวียนของพลาสติกในมหาสมุทรของ Ocean Conservancy ร่วมกับ Dow และ Coca-Cola

4.9.5. Microgrid คือ ระบบผลิตและส่งไฟฟ้าขนาดเล็กในพื้นที่ที่เฉพาะเจาะจง

4.9.5.1. อาคาร พื้นที่ตั้งของบริษัทและสถานศึกษา

4.9.5.2. ผลิตไฟฟ้าให้กับพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง

4.9.5.3. เป็นแหล่งพลังงานหลักให้กับองค์กรที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และเป็นแหล่งพลังงานสำรองให้กับที่อยู่อาศัย

4.9.6. ผู้คนในทุกแห่งหนต้องการข้อมูลเหมือนกัน

4.9.7. การวิจัยเศรษฐกิจวงรอบของ Ellen MacArthur Foundation

4.9.7.1. ภายใต้ World Economic Forum