Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
HISTÒRIA by Mind Map: HISTÒRIA

1. QUE ÉS?

1.1. És la ciència que investiga com vivien les persones d’altres èpoques i quins són els fets més destacats del pas- sat.

1.2. No només els països, les societats i els grans personatges formen part de la història. Tots vivim en una època i for- mem part de la història.

2. FEINA

2.1. L'HISTORIADOR

2.1.1. Ha de:

2.1.1.1. Situar el que estudia

2.1.1.1.1. Basant-se en les fonts

2.1.1.2. Els fets

2.1.1.3. La forma de vida

2.1.1.4. Mentalitats i arts

3. LES FONTS

3.1. Són les restes que van deixar a la Terra els nostres avantpassats.

3.1.1. Cal interpretar-les i llegir-les

3.1.2. Gràcies a les fonts sabem tot lo que sabem sobre el nostre passat.

3.2. Hi ha sis tipus de fonts

3.2.1. Fonts primaries

3.2.1.1. Contemporànies als fets dels quals s’informa

3.2.2. Fonts secundàries

3.2.2.1. Posteriors als fets dels quals s'informa

3.2.3. Fonts orals

3.2.3.1. Entrevistes als testimonis del passat.

3.2.4. Fonts escrites

3.2.4.1. Documents escrits (llibres, tractats, discursos, diaris, inscripcions...).

3.2.5. Fonts iconogàfiques

3.2.5.1. Imatges (fotografies, pintures, escultures...).

3.2.6. Fonts materials

3.2.6.1. Objectes (roba, eines, armes, edificis...).

4. TEMPS

4.1. Els historiador han de saber el temps exacte però si no ho poden aproximar utilitzant:

4.1.1. Dècada

4.1.2. Segle

4.1.3. Mil·lenni

4.2. Per endreçar be el temps tenim l'anomenada Era Cristiana

4.2.1. Ens basem en el naixement de Jesús, l'any 1

4.2.1.1. Tot lo que va passar abans d'aquesta data diem que va passar abans de Crist (aC)

4.2.1.2. Tot lo posterior a aquesta data diem que va passar després de Crist (dC)

4.2.1.3. Però si una data no va seguida de ninguna d'aquestes dues expressions, diem que va passar després de Crist

4.2.2. Tot i que cada civilització estableix la seva manera de mesurar el temps.

5. EDATS

5.1. Els historiadors han dividit l'historia en cinc períodes

5.1.1. 1: Prehistòria

5.1.2. 2: Edat antiga

5.1.3. 3: Edat mitjana

5.1.4. 4: Edat moderna

5.1.5. 5: Edat contempòrania

5.2. No obstant aquests períodes estan basats en l'historia europea

5.2.1. Per tant a altres continents els períodes seran diferents

6. LÍNEA DEL TEMPS O EIX CRONOLÒGIC

6.1. És una imatge que representa els períodes de la història

6.2. Les línies del temps ens permeten observar les durades de els diversos períodes del passat, l'ordre en van passar el fets i

7. MAPES HISTÒRICS

7.1. La història a part de temps també té un lloc concret.

7.2. Quan els historiador estudien un fet han de situar-lo, utilitzant un Mapa Históric

7.2.1. El mapes històrics poden reflectir diferents aspectes d’una civilització o època:

7.2.1.1. Extensió i límits d'un estat al passat

7.2.1.2. L'evolució que ha experimentat al llarg del temps

7.2.1.3. Aspectes relacionats amb l'economia, la religió o l'art

7.3. Hi han dos tipus de mapes històrics

7.3.1. Mapes estàtics

7.3.1.1. Reflecteixen un moment concret del passat.

7.3.2. Mapes dinàmics

7.3.2.1. Reflecteixen l’evolució d’un fenomen.