Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
CONTAMINACIÓ by Mind Map: CONTAMINACIÓ

1. Els rius:A tot el món hi ha rius i llacs contaminats. Cada dia hi van a parar grans quantitats de productes perillosos que poden destruir la vida aquàtica i causar malalties.La contaminació de l'aigua tipus: calorífica, física, química o biològica, que afecta l'aigua dolça i salada a la natura.Les depuradores És una màquina que han fabricat les persones per a netejar aigua, posant productes químics, per després tornar-la al riu i també per regar els camps de conreu. Potabilització:s el procés que s’utilitza per transformar l’aigua del riu en aigua potable.Aquesta aigua va a parar a les cases,perquè no han posat productes químics.Mars:La brossa del riu va a parar al mar. El Mediterrani, amb aproximadament 2,5 milions de quilòmetres quadrats, té també les taxes més elevades de contaminacio,Els mars són inmensos i avanç es podia disoldre perfectament però ara hi ha tanta contaminació, que el planeta no ho tolera.

2. Que es la desertització? La desertització és, doncs, el procés evolutiu natural cap a unes condicions morfològiques, climàtiques i mediambientals que es coneixen amb el nom de desert per la seva aridesa. Que causa la desertització??? La causa: els factors astronòmics (com els del cicle de Milankovic), geomorfològics (orogènia, distribució de les masses continentals) i dinàmics (relacionats amb l'activitat geològica i biològica de la Terra). desertzació.Sewrien les sequeres i desserts Formació DEL SÒL

3. Zones del món on això està passant : - Països : Siria, Paquistan,Països més empobrits El 2015 casi dos milions de persones van tenir que fugir del seu país. Moltes d’aquestes persones venien de Siria. Són persones que fugen d’una guerra que dura ja més de cinc anys. per motius racials o religiosos , com a conseqüencia de sequeres o inundacions degudes al canvi climàtic provocat per l’acció humana sobre el medi que té conseqüències a nivell global. A causa de: Canvis de nivell del mar Alteracions en la freqüència Intensitat i durada de les sequeres. El Canvi Climàtic provoca desplaçaments humans com els refugiats climàtics. Més de 30 milions de persones es van veure obligades a emigrar forçosament durant el 2012 a conseqüència de desastres naturals i aquesta tendència pot intensificar-se en els propers anys si els efectes del canvi climàtic no remeten. Es calcula que es veuran obligades a desplaçar-se pel canvi climàtic entre 25 milions i mil milions de persones per a l'any 2050.

4. On més abunda el problema de la desforestació és a amazona (Brasil ) al 1985 van desforestar 25.300 km2. Que podem fer per parar la perdua de la biodiversitat?: NO MENJAR COSES QUE PORTIN OLI DE PALMA,ser vega o vegana, o parar la perdua de papers, I

5. PAISATGE

5.1. Coses com la construció d'edificis,carreteres,autopistes,fabriques totes aquestes coses son les culpaples de la perdua del paisatge. La llei de costes fa que no es pugui construir a les costes.

6. PERDUA DE BIORSITAT

7. REFUGIATS CLIMATICS

8. DEFORESTACIÓ

8.1. La desforestació és un procés de desaparició dels boscos i masses forestals, fonamentalment causada per l'activitat humana (escalfament global). Està directament provocada per l'acció humana sobre la natura .Talar arbres resulta un seriós dany a l'hàbitat, en pèrdua de biodiversitat i en aridesa.En el present, la desforestació ocorre principalment, a Amèrica Llatina, Àfrica Occidental i algunes regions d'Àsia. Com molts coneixeu a sud Amèrica hi ha la massa mes gran de boscos al món. L'Amazònia ocupa el 60% del Brasil. Es mes d’una 5ª part dels boscos al mon en viuen allà. Mes de mil espècies diferents.Alguna és causa de factors humans i naturals com els incendis forestals

9. EROSIÓ DEL SOL, DEFORESTACIÓ

10. AIRE

10.1. La Terra s’escalfa gràcies als rajos del Sol. Quan un raig arriba a la Terra, una part s’absorbeix i una altra part queda reflectida Quan arriba a l’atmosfera una petita part va a l’espai i una altra part es queda retinguda a l’atmosfera.Això és el mateix que passa als hivernacles, per això es diu efecte hivernacle. S’anomena contaminació a la presència i concentració en l’ambient de qualsevol agent(físic químic i biològic)perjudicial per a la salut i per al benestar de la població, animals i vegetació.

11. AIGUA