Puna me WEB FAQE

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Puna me WEB FAQE by Mind Map: Puna me WEB FAQE

1. Hapësira punuese e FRONT PAGE na ofron disa pamje në materialin te cilin e punojmë

2. Pamja preview sehrben vetem per te pasur nje pershtypje te pare te dukjes se web faqes.

3. Pamja Preview paraqet permbajtjen e krijuar ne pamjet e tjera (Design ose Code) ashtu siç do te dukej ajo po te shikohej me web browser.

4. Nëse për qfaredo arsye dëshirojmë që në të njejtën kohë të kemi pamjen kodit HTML, dhe pamjen e disenjimit te faqes, mund te perdorim pamjen Split

5. Hapesira punuese eshte e ndare ne dy korniza njera per kodin HTML tjetra per DESIGN.

6. Pamja Code është pamja e cila na tregon kodin HTML të faqes.

7. Paneli Design është pamja me te cilin kryesisht punojmë, permes së cilës janë pamjet DESIGN , SPLIT , CODE dhe PREVIEW.

8. Pamja Design është pamja me të cilën kryesisht punojmë , përmes së cilës vendosim tekstin , fotografitë dhe objektet e tjera.

9. Pamjet Design dhe Code ia kushtojnë terë hapesiren punuese njeres ose tjetres pamje.