Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Kennisplein by Mind Map: Kennisplein
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Kennisplein

Beleid

Algemeen

Leefbaarheid, Milieu- en natuurbeleidsplannen, Milieubeheer, Milieuverontreiniging, Luchtverontreiniging, Milieubescherming, Natuurbeheer, Natuurbehoud, Natuurgebieden, Ruimtelijke ordening, Steden en dorpen, Agglomeraties, Bedrijfsterreinen, Woonwijken, Binnensteden, Bevolkingsspreiding, Landschapsplanning, Stadsplanning, Bestemmingsplannen, Streekplannen

Marktontwikkeling, Maatschappelijke betekenis verkeer en vervoer, Kennis en innovatie verkeer en vervoer

Instrumentarium

Financieel-economisch, Administratieve lasten, Bedrijfsvoering, Begroting, Financieel-economische instrumenten, Publiek-private samenwerking, Toezicht

Politiek/bestuurlijk, Internationaal beleid, Organisaties, WTO, OESO, VN, Beleid Rijksoverheid, Europees Beleid, Europese Unie, Voorzitterschap EU 2004, Benelux, Stakeholders, Adviesorganen, Bedrijfsleven, Bouwwezen, Adviesbureaus, Midden- en Kleinbedrijf, Vervoersondernemingen, Belangengroepen, Milieubeweging, Waterschappen, Openbaar Bestuur, Onderzoek, Consumentenonderzoek, Opinie-onderzoek, Politieke partijen, Partij- en verkiezingsprogramma's, Verkiezingen

Personeel-Organisatorisch, Personeelsmanagement, Organisatie-en informatieproces

Communicatie, Interactieve beleidsvorming, Communicatieonderzoek, Woordvoering, Communicatiecampagnes, Kenniscommunicatie, Media

Juridisch, Europees recht, Internationaal recht, Nederlands recht (wetgeving), Nederlands recht (juridische zaken), Contracten en concessies, Handhaving, Jurisprudentie, Normalisatie, Vergunningen

Facilitair, Facilitaire zaken, Informatie- en Communicatietechnologie (ICT)

Luchtvaart

Bereikbaarheid, Beleid, Luchthavenindelingsbesluit, Luchthavenverkeersbesluit, MEIS, Schiphol 2003, Benutten, Air Traffic Management, Single European sky, Luchthavens, Schiphol, Regionale en kleine luchthavens, Helicopterhavens, Bignal (niet-aangewezen luchthavens), Maastricht-Aachen Airport (def. aanwijzing), Lelystad Business Airport, PKB Luchtvaartterreinen Maastricht en Lelystad, Luchthaven in zee, Beprijzen, Belastingen, Geluidsheffingen, Havengeld, Vliegtarieven, Tarievenstructuur, Bouwen, Aanbesteding, Aanleggen, Onderhoud, Luchthavenonderdelen, Airside, Apparatuur, Brandstofareaal, Landingsterrein, Start- en landingsbanen, Taxibanen, Platform, Technisch areaal, Terminal, Pieren, Vrachtloodsen, Landside, Transportmiddelen, Grote luchtvaart, Pax (passagiers), Vracht, Combi, Kleine luchtvaart, Ballonnen, Helikopters, Motorzweefvliegtuigen, ULV's, Zweefvliegtuigen, Modelvliegtuigen, Gebruikers, Vliegtuigfabrieken, Ondernemingen, Luchtvaartmaatschappijen, Onderhoudsbedrijven, Productiebedrijven, Afhandelaars, Brandstof, Catering, Distributors/integrators, Rampenbestrijding/brandweer, Passagiers, Personeel, Scholing+Vaardigheid, Vaardigheidsbewijzen, Vliegbrevet, Luchtvracht

Leefbaarheid, Geluidshinder, Milieucommissies, CROS, Commissie 28, Dosiseffectrelatie, Belevingswaardenonderzoek, Geluidsmaten, Kosten, Lden, Laeq, Lnight, BKL, Slaap/slaapverstoring, Geluidszones, Maatregelen aan de bron, Uitfasering, Hoofdstuk 1, Hoofdstuk 2, Hoofdstuk 3, Hoofdstuk 4, Hushkitting, Voorzieningen aan het vliegtuig, Hinderbeleving, Geluidsgehinderden, Rekenmethoden, Isolatie - GIS, Progis, Vliegprocedures, Vliegrestricties, Nachtvluchten, Aanvliegroutes, Stiltegebieden, CDA (Continuous Descent Approach), Noise abatement, Luchtverontreiniging, Emissies, NOx, Contrails, Immissies, Grenswaarden, Geur

Marktontwikkeling, Markttoegang, Overnames, Cabotage, Hubs, Netwerken, Hub-and-spoke, Capaciteit, Concurrentie, Verdragen, Bilateraal, Multilateraal, Open skies, Ownership AND control, WTO, OESO, Vestigingsbeleid, Low-cost carriers, Samenwerking, Allianties, Overheidsrol, Staatssteun, Verzekeringen, Passagiersrechten, Slots, Luchthaventarieven, Routevergunningen, Mainport, Privatisering, Verzelfstandiging, Luchtverkeersleiding Nederland, Deregulering, Liberalisering, Fusies, Sectorbeleid, Luchtvaartpolitiek, Level playing field, Nationaliteit, Common air market

Veiligheid, Externe veiligheid, Omgevingsrisico, Groepsrisico, Veiligheidsnorm, Security, Luchtvracht, Hijacking, Beveiliging, Luchthavens, Vliegtuigen, Biometrie, EASA, Transportveiligheid, Piloten, Vliegtechnieken, Arbeidstijd, Alcohol- en drugsgebruik, Ongevallenonderzoek, Raad voor de Transportveiligheid, Ongevalsrapporten, Ongevallen, Botsingen, Vogelaanvaringen, Bijna-botsingen, Weersomstandigheden, Passagiers, Aging aircraft, Vracht, Bagage, Vliegveiligheid, Sociale veiligheid, Unruly passengers

Ondergronds transport

SYN: Buistransport SYN: Ondergrondse logistieke systemen SYN: OLS SYN: Ondergronds bouwen

Bereikbaarheid, Pijpleidingen

Veiligheid

Openbaar vervoer

Bereikbaarheid, Openbaar Vervoer, Onderzoeken, Bezettingsgraad, Tarifering, Kaartintegratie, Chipkaart, Strippenkaarten, Benutten, Ketenmobiliteit, Reizigersinformatie, Dienstregeling, Dynamische reizigersinformatie, Reistijd, Voorzieningenniveau, Overstappunten, P&R, Gebruikers, Chauffeurs, Scholing + vaardigheid, Passagiers, Ouderen, Gehandicapten, Personeel, Scholing+Vaardigheid, Vaardigheidsbewijzen, Ondernemingen, NS, Algemeen, Gebundelde doeluitkeringen, Meerjarenplan, Tracébesluit, Wetgeving, Arbeidstijden, Transportmiddelen, Railvoertuigen, Treinen, Monorail, Zweef/magneettreinen, Lightrail, Hogesnelheidstreinen, Tram, Sneltram, Metro, Busvervoer, Buurtbussen, Snelbussen, Infrastructuur, Overstappunten, Busstations, Treinstations, Spoorlijnen, Lightrail, Metrolijnen, Besloten vervoer, Bedrijfsvervoer, Groepsvervoer, Internationaal busvervoer, Toerwagenvervoer, Taxivervoer

Marktontwikkeling, Privatisering, Samenwerking, Concessies, Concurrentie, Aanbesteding, Deregulering

Veiligheid, Sociale veiligheid, Criminaliteit, Toezicht

Spoor

Bereikbaarheid, Algemeen, Meerjarenplannen, Tracebesluiten, Wetgeving, Concessiewet, Spoorwegwet, Aanbesteding, Benutten, Verkeersmanagement, Spoorwegonderdelen, Emplacementen, Overwegen, Rails, Rangeerterreinen, Terminals, Transportmiddelen, Treinen, Goederentreinen, Railwegen personen, HSL, Hanzelijn, Zuiderzeelijn, Railwegen goederen, Betuwelijn, IJzeren Rijn, VERA (verbinding Roosendaal Antwerpen), Sloelijn

Leefbaarheid, Doorsnijden landschap, Geluidshinder, Fluistertreinen, Luchtverontreiniging

Marktontwikkeling, Privatisering, Verzelfstandiging

Veiligheid, Security, Sociale veiligheid, Transportveiligheid, Verkeersveiligheid en verkeersmanagement, Veilige spoorwegovergangen, Externe veiligheid, Omgevingsrisico, Vervoer van gevaarlijke stoffen, Voertuigveiligheid, Tunnelveiligheid, Ongevallen, Beleid en wetgeving

Water

SYN: Waterbeleid

Bereikbaarheid, Infrastructuurbeleid, Hoofdvaarwegen, Zeehavens, Mainportontwikkeling Rotterdam, Overige Nederlandse Zeehavens, Europees Beleid, Waterwegonderdelen, Havens, Zeehavens, Rotterdam, Jachthavens, Vaargeulen, Vaarwegbebakening, Terminals, Waterkeringen, Dijken, Dammen, Sluizen, Duinen, Transportmiddelen, Binnenvaart, Zeescheepvaart, Shortsea, Pleziervaart, Gebruikers, Passagiers, Ondernemingen, Rederijen, Bergingsbedriijven, Scheepvaartbouw, Personeel, Scholing+Vaardigheid, Vaardigheidsbewijzen

Leefbaarheid, Waterverontreiniging, Verontreiniging oppervlaktewateren, Lozingen, Riooloverstorten, Rioleringen, Luchtverontreiniging scheepvaart, Waterkwaliteit, Zwemwaterkwaliteit, Waterbodems, Baggeren, Baggerspecie, Natuurbeheer, Milieubeheer, Duurzame ontwikkeling samenwerkingsverbanden

Marktontwikkeling, Binnenvaart, Zeescheepvaart en kustvaart, Zeehavens, Bouwgrondstoffenvoorziening, Oppervlaktedelfstoffen

Veiligheid, Transportveiligheid, Tunnelveiligheid, Vaartuigveiligheid en bemanningszaken, Vervoer van gevaarlijke stoffen, Beleid en wetgeving, Externe veiligheid (Omgevingsrisico), Verkeersveiligheid en verkeersmanagement, Security (Beveiliging tegen terrorisme), Waterbeheer, Hoogwater, Wateroverlast, Overstromingen, Afvoercapaciteit, Ruimte voor de Rivier, Watertekort, Droogte / Verdroging, Waterberging, Noodoverloopgebieden, Retentiebekkens, Inundaties, Waterkeringen, Primaire waterkeringen, Dammen, Dijken, Dijkversterking, Dijkverlegging, Dijkverhoging, Sluizen, Duinen, Stuwen, Secundaire waterkeringen, Klimaatverandering, Zeespiegelstijging, Bodemdaling, Kust en zee, Kustlijnontwikkeling, Kustbeheer, Noordzee, Wadden / Waddenzee, Waterverontreiniging, Waterkwaliteit, Zwemwaterkwaliteit, Delta, Zandsuppletie, Kustuitbreiding, Beleidsstukken / Nota's, Anders omgaan met water, Derde kustnota, Nota waterhuishouding, Waterbeleid 21e eeuw, Watertoets, Wetgeving, Waterstaatswet, Wet bodembescherming, Wet op waterkering, Wet verontreiniging oppervlaktewateren, Wet milieubeheer, Richtlijnen, Europese Kaderrichtlijn water, Zwemwaterrichtlijn, Europese Hoogwaterrichtlijn, Zoetwater, Rivieren, Rijn, Maas, Schelde, Eems, Stroomgebieden, IJssel, Meren, IJsselmeer, Randmeren, Binnenwateren

Weg

Bereikbaarheid, Benutten, Verkeersmanagement, Vrachtverkeer, Venstertijden laden en lossen, Inhaalverbod vrachtwagens, Langere/zwaardere vrachtwagens, Stedelijke distributie, Verkeersmaatregelen, Autoloze dagen, Parkeerverboden, Inrichting, Verkeersdrempels, Voetgangersgebieden, Winkelgebieden, Woonerven, Autoluwe inrichting, Doelgroepenstroken, Verkeersregeling, Routecapaciteit, Files, File-informatie, Verkeersafwikkeling, Ritsen, Snelheidsregulering, Toeritdosering, Incident management (bergingswerkzaamheden), Voorkeursregelingen, Verkeersintensiteit, Verkeerstechnologie, Dynamische route-informatie panelen, Lane departure warning asistent, Signalering, Mobiliteit, Ketenmobiliteit, Vervoersmanagement, Carpoolen, Flexwerken, Telewerken, Gedeeld autogebruik, Verkeersonderzoek, Verplaatsingsonderzoek, Verkeertellingen, Vervoersprognoses, Vervoerwijzekeuze, Automobiliteit, Mobiliteit ouderen/gehandicapten, Wegverkeer, Motorfietsverkeer, Spitsverkeer, Vrachtverkeer, Autoverkeer, Landbouwverkeer, Langzaam verkeer, Fietsverkeer, Bromfietsverkeer, Voetgangersverkeer, Woon-werkverkeer, Schoolverkeer, Zakelijk verkeer, Korte ritten, Recreatief verkeer, Beprijzen, Tolwegen, Rekeningrijden, Mobimiles, Kilometerheffing, Betaalstroken, Analyseren, Locaties, P&R, Parkeerterreinen, Transferia, Benzinestations, Carpoolplaatsen, Fietsenstallingen, Wegrestaurants, Transportmiddelen (weg), Voertuigonderdelen, Brandstoffen, Brandstofverbruik, Motorvoertuigen, Auto's, Personenauto's, Vrachtauto's, Hulpverleningsvoertuigen, Taxi's, Bestelauto's, Aanhangers, Bromfietsen, Bussen, Motorfietsen, Snorfietsen, Fietsen, Rolstoelen, Autokosten, Verzekeringen, Motorvoertuigverzekeringen, Gebruiksbelastingen, Voertuigregistratie, Gebruikers, Verkeersdeelnemers, Rijvaardigheid, Rijbewijzen, Rijscholen, Verkeersoefenterreinen, Ouderen, Gehandicapten, Jeugd, Voetgangers, Vervoersondernemingen, Algemeen, Verkeers- en vervoersbeleid, Nota Mobiliteit, Overige beleidsplannen verkeer en vervoer, Wegenverkeerswet, Wet Personenvervoer, Wegenwet, MIT, Ruimtelijk beleid, Nota Ruimte, Overige beleidsplannen ruimtelijke ordening, Economisch Beleid, Procedures besluitvorming en bouw infrastructuur, Algemeen, Werkwijze Grote Projecten, Aanwijzing, controle en informatieprocedures, Parlementair Onderzoek, Verkeersrecht, Verkeersregels

Leefbaarheid, Luchtverontreiniging, Emissies, Emissiebeperkingen, Verstoring, Geluidshinder, Geluidshinderbestrijding, Geluidsschermen, Geluidsmetingen, Verkeerstrillingen, Lichtverontreiniging, Geurhinder

Marktontwikkeling, Decentralisatie

Veiligheid, Externe veiligheid, Omgevingsrisico, Transportveiligheid, Vervoer Gevaarlijke stoffen, Veiligheidsmaatregelen, Brandbeveiliging, Rampenplannen, Ontsnappingsmiddelen, Security, Sociale veiligheid, Verkeersveiligheid, Beroepschauffeurs, Ongevallen, Preventie, Valhelmen, Veiligheidsgordels, Verkeersonderwijs, Airbags, Remmen, Slachtoffers, Ongevallenonderzoek, Verkeersongevallenregistratie, Hulpverlening, Oorzaken, Slipgevaar, Gladheid, Gladheidsbestrijding, Aquaplaning, Zichtbelemmering, Verkeersgedrag, Verkeersovertredingen, Verkeersveiligheidsmaatregelen, Alcoholcontrole, Snelheidscontroles, Inhaalverbod vrachtwagens, Snelheidsbeperkingen, Snelheidsbegrenzers, Verbod op radardetectoren, Campagnes verkeersveiligheid, Voertuigveiligheid, Motorfietsveiligheid, Vrachtwagenveiligheid, Dodehoekspiegel, Overbelading, Voertuigverlichting, Beleid en wetgeving, Toezicht en Handhaving, Politiecontrole, Verkeersovertredingen, Snelheidscontrole, Rijksverkeersinspectie, Rijksdienst Wegverkeer, Keuringen, Autokeuringen, Proefbanen, Raad voor de Verkeersveiligheid