CHỦ THỂ TIẾN HÀNH TỐ TỤNG DÂN SỰ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
CHỦ THỂ TIẾN HÀNH TỐ TỤNG DÂN SỰ by Mind Map: CHỦ THỂ TIẾN HÀNH TỐ TỤNG DÂN SỰ

1. CƠ QUAN TIẾN HÀNH TỐ TỤNG DÂN SỰ

1.1. Tòa án nhân dân

1.1.1. TAND tối cao

1.1.2. TAND cấp cao

1.1.3. TAND cấp tỉnh

1.1.4. TAND cấp huyện

1.1.5. Tòa án quân sự

1.2. Viện Kiểm sát nhân dân

1.2.1. VKSND tối cao

1.2.2. VKSND cấp cao

1.2.3. VKSND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc TW

2. NGƯỜI TIẾN HÀNH TỐ TỤNG DÂN SỰ