คุณภาพการศึกษาไทยและความเสมอภาคทางการศึกษา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
คุณภาพการศึกษาไทยและความเสมอภาคทางการศึกษา by Mind Map: คุณภาพการศึกษาไทยและความเสมอภาคทางการศึกษา

1. ความเป็นมา

1.1. การศึกษาในประเทศไทย เป็นการจัดการโดยรัฐซึ่งควบคุมกำกับดูแลโดยกระทรวงศึกษาธิการ และเปิดโอกาสให้เอกชนมีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษา

2. วัตถุประสงค์ ของการจัดการศึกษา

2.1. เป็นพลเมืองที่ดี

2.2. ศึกษามีคุณภาพ

2.3. ลดความ เหลื่อมล้ำ

2.4. สังคมแห่งการเรียนรู้

3. ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

3.1. 1.ปรัชญาแลกะหลักการ

3.2. 2.ความเหลื่อมล้ำในโอกาสทางการศึกษา

3.3. 3.ความเหลื่อมล้ำที่่เกิดจากความแตกต่างในคุณภาพการศึกษา

4. สรุป

4.1. คุณภาพการศึกษา ในปัจจุบัน เด็กทุกคมได้รับการศึกษาไม่ไม่เท่าเทียมกัน