ĐO LƯỜNG THU NHẬP QUỐC GIA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ĐO LƯỜNG THU NHẬP QUỐC GIA by Mind Map: ĐO LƯỜNG THU NHẬP QUỐC GIA

1. GDP

1.1. Số liệu thống kê kinh tế được theo dõi chặt chẽ nhất bởi vì nó được cho là thước đo tốt nhất về phúc lợi kinh tế của 1 xã hội.

2. THU NHẬP VÀ CHI TIÊU CỦA NỀN KINH TẾ

2.1. GDP đo lường 2 chỉ tiêu

2.1.1. Tổng thu nhập của tất cả mọi người trong nền kinh tế.

2.1.2. Tổng chi tiêu cho sản lượng hàng hóa và dịch vụ của nền kinh tế.

2.2. ĐỐI VỚI TỔNG THỂ NỀN KINH TẾ: THU NHẬP PHẢI BẰNG CHI TIÊU

2.2.1. Vì sao? Mỗi giao dịch đều có 2 bên: Người bán + người mua.. Mỗi đô la chi tiêu của người mua là một đô la thu nhập của người bán.

2.2.1.1. VD: Karen trả 100 USD để Doug cắt cỏ cho cô ấy => Doug : bán dịch vụ và Karen: mua. Doug kiếm được 100 USD và Karen chi tiêu 100 USD.

2.3. Cách tính GDP

2.3.1. Cộng tổng chi tiêu của các hộ gia đình .

2.3.2. Cộng tổng thu nhập ( tiền lương , tiền thuê và lợi nhuận).

3. ĐO LƯỜNG TỔNG SẢN PHẨM QUỐC NỘI

3.1. GDP

3.1.1. Gía trị thị trường của tất cả các hàng hóa và dịch vụ cuối cùng được sản xuất trong một quốc gia trong một khoảng thời gian nhất định.

3.1.1.1. GDP LÀ GIÁ TRỊ THỊ TRƯỜNG

3.1.1.1.1. Cộng nhiều loại sản phầm khác nhau vào trong một thước đo giá trị duy nhất của hoạt động kinh tế : Sử dụng giá cả thị trường

3.1.1.1.2. VD: Nếu giá của 1 quả táo gấp đôi giá của một quả cam thì một quả táo đóng góp nhiều gấp đôi vào GDP so với sự đóng góp của 1 quả cam.

3.1.1.2. CỦA TẤT CẢ

3.1.1.2.1. Bao gồm tất cả các mặt hàng được sx trong nền kinh tế và được bán hợp pháp trên các thị trường.

3.1.1.2.2. Bao gồm giá trị thị trường của các dịch vụ nhà ở được cung cấp bởi nguồn cung nhà ở của nền kinh tế.

3.1.1.2.3. Một số sản phẩm mà GDP không tính vào

3.1.1.3. CUỐI CÙNG

3.1.1.3.1. GDP chỉ bao gồm giá trị của các hàng hóa cuối cùng: giá trị của những hàng hóa trung gian đã được tính vào giá cả cuổi háng hóa cuối cùng.

3.1.1.3.2. NGOẠI LỆ QUAN TRỌNG: Hàng hóa trung gian được đưa vào hàng tồn kho để sd / bán về sau.

3.1.1.4. HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ

3.1.1.4.1. Hàng hóa hữu hình.

3.1.1.4.2. Dịch vụ vô hình.

3.1.1.5. ĐƯỢC SẢN XUẤT

3.1.1.5.1. GDP bao gồm những hàng hóa và dịch vụ hiện đang được sản xuất.

3.1.1.5.2. Không bao gồm các giao dịch liên quan đến những hàng hóa được sản xuất trước đây.

3.1.1.6. TRONG MỘT PHẠM VI QUỐC GIA.

3.1.1.6.1. GDP đo lường giá trị sx trong phạm vi lãnh thổ của 1 quốc gia.

3.1.1.7. TRONG MỘT KHOẢNG THỜI GIAN NHẤT ĐỊNH.