Schools in the future

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Schools in the future by Mind Map: Schools in the future

1. learning for all ages

1.1. การเรียนรู้ตลอดชีวิต

1.2. ฝึกอบรม

1.3. เรียนรู้

1.4. ทุกเพศ ทุกวัย

1.4.1. ทักษะการเรียนรู้ Learning skills

2. The role of teachers

2.1. เทคนิคการสอน

2.2. การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

2.2.1. ทักษะกระบวนการโค้ชชิ่ง

2.3. เป็นมากกว่าครู

3. What type of curricula

3.1. การศึกษาตามอัธยาศัยด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

3.1.1. ฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ e-government

3.2. การค้นคว้าหาความรู้ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

4. What language for education

4.1. การเรียนภาษาจากชายที่พูดได้ถึง 9 ภาษา

4.1.1. กลยุทธ์ด้านพุทธิปัญญา

4.2. สนุกไปกับภาษา

4.3. ฟังอย่างต่อเนื่อง

5. What role for big data

5.1. เทคโนโลยีที่ทันสมัย

5.2. IT

5.3. LPC

5.3.1. กลยุทธ์ Strategy

6. Who will pay

6.1. ผู้ปกครอง

6.1.1. ทุกภาคส่วนร่วมมือกัน

6.1.1.1. กลยุทธ์เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

6.2. ภาครัฐ

7. Who will provide knowledge

7.1. IT

7.2. STEM

7.3. เน้นให้มีการนำความรู้ไปแก้ปัญหาในชีวิตได้จริง

7.3.1. Flipped Classrooms

8. What type of skills

8.1. สถานการณ์โลกมีความแตกต่างจากศตวรรษ

8.1.1. เครือข่าย P21

8.2. ทักษะแห่งอนาคตใหม่

8.3. การคิด วิเคราะห์

9. What type of assessessmen

9.1. ผู้ปกครองมีรายจ่ายน้อยลง

9.1.1. Strategic Management

9.2. มีการศึกษาสูงขึ้น เรียนฟรี

10. Schools of the future